Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Giá trị những tư tưởng lớn của C.Mác về con người

(LLCT) - Trong tương quan với học thuyết về tư bản và giá trị thặng dư, về quyết định luận duy vật và hình thái kinh tế - xã hội, hay về giai cấp vô sản và chủ nghĩa xã hội... thì vấn đề con người không phải là chủ đề trung tâm của học thuyết Mác. Sứ mệnh của chủ nghĩa Mác không nằm ở vấn đề con người. Mặc dù vậy, những tư tưởng của C.Mác về con người lại vẫn đủ tầm vóc để tồn tại trong kho tàng tư tưởng loài người, có ý nghĩa to lớn đối với khoa học về con người và đối với sự nghiệp giải phóng con người.

Phép biện chứng trong bộ Tư bản - Giá trị khoa học và ý nghĩa hiện thời

(LLCT) - Trong bộ Tư bản, C.Mác đã vận dụng phương pháp biện chứng vào phân tích quá trình sản xuất TBCN: vận dụng quy luật lượng - chất để phân tích các hiện tượng kinh tế - xã hội; phân tích lượng của giá trị trao đổi của hàng hóa; nghiên cứu sự tăng cường độ lao động trong phương thức sản xuất TBCN; vận dụng quy luật mâu thuẫn vào xem xét mâu thuẫn của quá trình sản xuất hàng hóa TBCN... Ngày nay, thực tiễn thế giới đã có những thay đổi to lớn nhưng giá trị của phép biện chứng duy vật trong bộ Tư bản vẫn còn nguyên vẹn.

Từ tư tưởng của C.Mác về dân chủ đến dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(LLCT) - Trong quá trình lịch sử của tư tưởng dân chủ, C.Mác là người đầu tiên đánh dấu bước phát triển mới có tính cách mạng trong nhận thức về dân chủ, bởi ông đã chỉ ra bản chất của dân chủ với tính chất là một chế độ nhà nước, trong đó nhân dân giữ vai trò trung tâm; sự tham gia chính trị của nhân dân là yếu tố cốt lõi, quyết định đối với vai trò làm chủ của nhân dân; dân chủ luôn gắn liền với sự vận động, phát triển của xã hội, trong đó kinh tế là yếu tố quan trọng... 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và đồng chí Cay xỏn Phôm vi hản về vai trò của Đảng Cộng sản ở các nước thuộc địa (Tham chiếu qua cách mạng Việt Nam và Lào)

     

(LLCT) - Sự thống nhất về tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh và đồng chí Cay xỏn Phôm vi hản về vai trò của Đảng Cộng sản ở các nước thuộc địa như Việt Nam và Lào, chính là cội nguồn cho sự đoàn kết giữa hai Đảng, hai dân tộc trên con đường thực hiện mục tiêu Độc lập-Tự do-Hạnh phúc cho dân tộc và nhân dân hai nước. Cội nguồn tư tưởng đó cần phải được giữ gìn và phát triển trong hiện tại và tương lai trong quan hệ hai nước.   

Vận dụng quan điểm "Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn lãnh đạo phong trào thi dua yêu nước hiện nay

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” vào ngày 11-6-1948, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân tích cực thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc. Thực hiện lời kêu gọi thi đua yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã giành được thắng lợi vẻ vang trong lịch sử, thành công trong công cuộc đổi mới ngày nay. Trải qua 70 năm, tư tưởng thi đua yêu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị, nhất là những chỉ dẫn về lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước.

Trang 10 trong tổng số 51 trang.