Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Cách mạng Tháng Mười Nga với sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thế kỷ XX

(LLCT) - Cách mạng Tháng Mười Nga là sản phẩm của thời đại đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới chống CNTB, chủ nghĩa đế quốc. Nó gắn liền với công lao của Lênin và những người cộng sản Nga trung thành với lý luận của chủ nghĩa Mác. Dưới sự cổ vũ tinh thần của Cách mạng Tháng Mười và sự giúp đỡ của nước Nga Xôviết, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có bước phát triển mới với sự ra đời của Quốc tế Cộng sản và nhiều đảng cộng sản ở các nước thuộc địa và lạc hậu trên thế giới, trong đó có Việt Nam, mở ra một cục diện mới của thế giới, đó là sự tồn tại của hệ thống XHCN hiện thực. Sự sụp đổ của Liên xô và CNXH hiện thực vào thập niên 90 thế kỷ trước không làm mất đi ý nghĩa và giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười.

Nhận diện để ngăn chặn, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch

(LLCT) - Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong bốn nhiệm vụ quan trọng: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức mà Đại hội XII của Đảng đã xác định. Trong xây dựng Đảng về đạo đức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nội dung quan trọng vì nó là căn nguyên gây ra nhiều hệ lụy, thậm chí có nguy cơ làm tổn hại đến chế độ chính trị, làm suy yếu Đảng. Nhận diện và chống chủ nghĩa cá nhân là công việc không đơn giản bởi công tác này đòi hỏi đảng viên phải vượt lên chính mình.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển - Nội dung và giá trị

(LLCT) - Xét về bản chất, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển là tư tưởng phát triển duy vật biện chứng. Nó là sự kết tinh những giá trị triết lý phát triển của truyền thống dân tộc, truyền thống phương Đông và phương Tây, nhất là nguyên lý phát triển của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác - Lênin. Nó được làm giàu, bồi đắp, nuôi dưỡng bởi kinh nghiệm thực tiễn đấu tranh cách mạng của dân tộc và của Hồ Chí Minh. Do vậy, tư tưởng phát triển của Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa tính khoa học, tính cách mạng và tính thực tiễn, được diễn đạt giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.

Vấn đề giai cấp và dân tộc trong tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và việc vận dụng trong điều kiện hiện nay

Vấn đề giai cấp và dân tộc trong tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và việc vận dụng trong điều kiện hiện nay

(LLCT) - Vấn đề giai cấp và dân tộc là một trong những nội dung cơ bản trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của C.Mác và Ph.Ăngghen. Hiện nay, tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi cả về kinh tế, chính trị, xã hội, theo đó các quan hệ giai cấp, dân tộc cũng có nhiều biến đổi so với thời đại của C.Mác - Ph.Ăngghen. Thực trạng đó đòi hỏi phải nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan những giá trị và ý nghĩa vấn đề giai cấp và dân tộc trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; đồng thời chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển trong thời đại ngày nay.

Một kiểu mẫu về phương pháp luận nhận thức thời đại

(LLCT) - Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác, Ph.Ăngghen đã vận dụng phương pháp luận nhận thức duy vật biện chứng để miêu tả cô đọng về sự ra đời, phát triển và tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản. Vận dụng phương pháp nhận thức đó vào thời đại ngày nay là điều cần thiết đối với Đảng ta, trên cơ sở đó vạch ra chính sách thích hợp.

Trang 10 trong tổng số 48 trang.