Trang chủ    Bài nổi bật    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy vai trò của các trường chính trị trong tham gia tổng kết thực tiễn
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:56
3953 Lượt xem

Phát huy vai trò của các trường chính trị trong tham gia tổng kết thực tiễn

PGS, TS NGUYỄN TẤN VINH

TS NGUYỄN PHƯƠNG AN

Học viện Chính trị khu vực II

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Tham gia tổng kết thực tiễn là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là trường chính trị cấp tỉnh). Bài viết làm rõ vai trò của tổng kết thực tiễn trong phục vụ nâng cao chất lượng dạy học của trường chính trị - trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở địa phương; đồng thời, từng bước đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tham mưu, cung cấp luận cứ xây dựng các chủ trương, chính sách, cơ chế của địa phương, cơ sở. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, bài viết đề xuất giải pháp phát huy vai trò của trường chính trị cấp tỉnh trong tham gia tổng kết thực tiễn địa phương, cơ sở, đồng thời đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của hệ thống trường chính trị cấp tỉnh hiện nay.

Từ khóa: tổng kết thực tiễn; trường chính trị cấp tỉnh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền