Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (2016-2020)
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 12:15
4055 Lượt xem

Phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (2016-2020)

GS, TS HOÀNG NGỌC HÒA

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Con người là nguồn lực trọng yếu, có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước. Bài viết làm rõ chủ trương về đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ở các lĩnh vực then chốt và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục - đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; Đại hội XII.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền