Trang chủ    Quốc tế    Thực trạng và triển vọng công tác xây dựng đảng cộng sản Trung Quốc từ đại hội XIII đến nay
Thứ ba, 30 Tháng 10 2018 08:40
959 Lượt xem

Thực trạng và triển vọng công tác xây dựng đảng cộng sản Trung Quốc từ đại hội XIII đến nay

(LLCT) - Từ Đại hội XVIII, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định, ĐCS Trung Quốc đứng trước tình hình mới và các vấn đề mới, đòi hỏi công tác xây dựng đảng cần phải kết hợp với thực tiễn mới và sự phát triển mới để có thể vượt qua “4 nguy cơ” và “4 thách thức”, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra yêu cầu quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện, thể hiện trên các phương diện như: đổi mới tác phong và giáo dục tư tưởng chính trị; xây dựng và kiện toàn chế độ pháp quy; kiểm soát và ràng buộc quyền lực, đấu tranh chống tham nhũng; công tác tổ chức cán bộ và đảng viên. Tuy nhiên, con đường thực hiện quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện của ĐCS Trung Quốc còn nhiều những khó khăn, thách thức khó có thể giải quyết ngay được.

1. Thành tựu và vấn đề tồn tại trong xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Đại hội XVIII đến nay

a) Về đổi mới tác phong và giáo dục tư tưởng chính trị

Nắm rõ việc xây dựng tác phong là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, nhằm thực hiện phương hướng chủ đạo là tăng cường nâng cao năng lực cầm quyền, tiếp tục phát huy tính tiên phong và trong sạch của Đảng, ĐCS Trung Quốc đã đưa ra “8 quyđịnh”về sửa đổi tác phong làm việc, quyết định toàn đảng từ trên xuống dưới quán triệt thực hiện “vì dân, thiết thực, liêm khiết”(1).Mục tiêu trọng điểm là giải quyết vấn đề “4 tác phong” (chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa hưởng lạc, chủ nghĩa quan liêu và chủ nghĩa xa hoa lãng phí) từ lâu còn tồn tại trong nhiều cán bộ,đảng viên.

Bên cạnh việc quán triệt thực hiện đổi mới tác phong, ĐCS Trung Quốc rất chú trọng đến công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền về ý thức hệ, chú trọng công tác học tập, tu dưỡng củađảng viên, từ học tập đến thực tiễn. Một là, từ Hội nghị Trung ương 3 khóaXVIII, sau khi kết thúc Hội nghị, Trung ương đều tổ chức các lớp học tập cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp bộ học tập các bài phát biểu quan trọng và tư tưởng mới về quản trị đất nước của Tập Cận Bình, nhằm nâng cao tư tưởng chính trị và trình độ lý luận cho cán bộ. Hai là, sửa đổi điều lệ giáo dục bồi dưỡng cán bộ, coi việc giáo dục niềm tin lý tưởng làm nội dung quan trọng trong việc bồi dưỡng ở các trường đảng, học viện hành chính, học viện cán bộ và là môn học bắt buộc của các cán bộ. Ba là, triển khai chuyên đề giáo dục “Tam nghiêm, tam thực”, giáo dục học tập “hai học, một làm”, đẩy mạnh giáo dục trong Đảng từ các cán bộ then chốt mở rộng ra toàn thể các đảng viên, từ giáo dục mang tính tập trung chuyển sang giáo dục mang tính thường xuyên. Bốn là, chú trọng xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng, nghiêm túc đảm bảo tính chính trị, tính thời đại, tính nguyên tắc và tính chiến lược trong sinh hoạt chính trị của Đảng, định hướng cho cán bộ,đảng viên về thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Thông qua các hoạt động và biện pháp này, tăng cường tự tin lý luận, tự tin về con đường, tự tin chế độ, tự tin văn hóa, tăng thêm ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức nhìn tổng thể.

Việc thực hiện đổi mới tác phong và giáo dục tư tưởng cho cán bộ,đảng viên đến nay của ĐCS Trung Quốc đã có hiệu quả bước đầu, như: nâng cao được tư tưởng nhận thức, kiên trì lý tưởng chính trị, nắm vững quan điểm quần chúng của chủ nghĩa Mác, quán triệt đổi mới tác phong công tác; phần nào đã giải quyết những vấn đề nổi cộm mà quần chúng nhân dân phản ánh, góp phần thúc đẩy xây dựng văn hóa liêm khiết trong Đảng, từng bước xây dựng hình tượng “vì dân, thiết thực, liêm khiết”. Song trong thực tế vẫn còn tồn tại không ít những thói hư tật xấu, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên, công tác tự phê bình và phê bình còn yếu, vẫn chưa hình thành việc tự giác “không dám”, “không muốn”ở một số cán bộ đảng viên,v.v..

b) Về xây dựng và kiện toàn chế độ pháp quy

Trong những năm vừa qua, để đáp ứng yêucầu quản lý đảng nghiêm minh, Trung ương ĐCS Trung Quốc đã thực hiện dần hoàn thiện chế độ quản lý đảng, nhiều quychế trong Đảng đã được ban hành. Trong “Cương yếu Kế hoạch công tác 5 năm (2013-2017) về Quychế pháp quycủa Trung ương Đảng” đã chỉ rõ rằng khi Đảng tròn 100 năm, sẽ hình thành toàn diện hệ thống chế độ pháp quytrong Đảng với nội dung khoa học, trình tự chặt chẽ và có hiệu quả cao khi vận hành. Đặc biệt,sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XVIII, ĐCS Trung Quốc đã đẩy mạnh việc xây dựng pháp quytrong Đảng với khung quychế chặt chẽ hơn, về cơ bản đã có tính hợp lý cao hơn, nhiều văn bản thể hiện được tính dân chủ trong Đảng rộng rãi hơn. Trung ương ĐCS Trung Quốc khóaXVIII đã ban hành và sửa đổi 88 văn bản pháp qui trong đảng, chiếm 47% trong số 188 văn bản pháp quytrong Đảng hiện hành(2).Cụ thể như: sửa đổi Điều lệ Đảng, ban hành Chuẩn mực liêm khiết tự răn mình, Điều lệ công tác đảng ủy(đảng đoàn), Điều lệ công tác tuần thị, Điều lệ xử lý kỷ luật, Điều lệ truy cứu trách nhiệm,... Đặc biệt, Hội nghị Trung ương VI  khóa XVIII đã thông qua “Một số chuẩn mực sinh hoạt chính trị trong đảng trước tình hình mới”,đưa ra quyđịnh rõ ràng ở 12 mặt,như kiên định lý tưởng niềm tin; kiên trì đường lối cơ bản của Đảng; kiên quyết bảo vệ quyền uy Trung ương; phát huy dân chủ trong đảng và bảo đảm quyền lợi của đảng viên; kiên trì định hướng chọn người và dùng người đúng đắn,... “Điều lệ giám sát trong Đảng” đã xác định rõ phương châm,nguyên tắc, nội dung,nhiệm vụ, phương thức, phương pháp giám sát trong Đảng, đưa ra yêu cầu cụ thể đối với việc xây dựng hệ thống giám sát trong Đảng, kết hợp giữa giám sát trong Đảng và giám sát từ bên ngoài(3).

c) Về kiểm soát quyền lực và đấu tranh chống tham nhũng

Tập Cận Bình cho rằng: “trọng tâm của công tác chống tham nhũng và xây dựng liêm khiết là kiểm soát và ràng buộc quyền lực...”(4)vàđã nhiều lần nhấn mạnh phải tăng cường giám sát trong thực thi quyền lực, để quyền lực thực sự được “nhốt” vào “chiếc lồng chế độ”, hình thành cơ chế phòng, chống, răn đe trừng phạt để không dám vi phạm, cơ chế bảo đảm để không dễ sai phạm. Từ năm 2013,Trung ương ĐCS Trung Quốc đã tiến hành đổi mới về chế độ tuần thị, tuần tra, phát huy tác dụng sắc bén của công tác tuần thị của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương(UBKTKLTW).Tính đến tháng 8-2017, Tổ tuần thị Trung ương đã triển khai tuần thị 12 lượt, tại 277 địa phương, đơn vị, và tổ chức đảng, trong các vụ điều tra chấp hành kỷ luật của UBKTKLTWcó tới hơn 60% các manh mối từ công tác tuần thị. Đảng ủycủa 31 tỉnh,thành, khu và Binh đoàn xây dựng sản xuất Tân Cương đã tuần thị 8.326 tổ chức đảng và đã mang lạihiệu quả tích cực(5).ĐCS Trung Quốc đã quyết định thành lập tổ công tác thường trú của UBKTKLTW tại các cơ quan Trung ương và nhà nước có ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị của đất nước, trong đó có cả những cơ quan quyền lực như: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Mặt trận thống nhất Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chính hiệp,... Các tổ công tác thường trú này hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBKTKLTW và hoạt động độc lập với các cơ quan sở tại, có trách nhiệm giám sát chấp hành kỷ luật Đảng của các cơ quan Trung ương(6).

Song song với mục tiêu tăng cường quản lý giám sát Đảng, Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc nhấn mạnh: “Chống tham nhũng, xây dựng nền chính trị trong sạch là lập trường chính trị rõ ràng mà Đảng nhất quán kiên định thực hiện...”(7).Từ sau Đại hội XVIIIđến nay,ĐCS Trung Quốc đã và đang thực hiện cuộc chiến chống tham nhũng “đả hổ - diệt ruồi - săn cáo”với cường độ mạnh. Quan chức ở mọi cấp bậc, bất kể cao hay thấp, đều thuộc diện điều tra và phạm tội sẽ bị trừng phạt nặng, kểcả những quan chức đã nghỉ hưu.Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã lập án điều tra 440 cán bộ,đảng viên diện Trung ương quản lý, trong đó: 43 người là ủy viên và ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, 9 người là ủy viên UBKTKLTW; xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp vụ, cục là 8.900 người, cán bộ cấp huyện 63.000 người, xử lý cán bộ đảng viên cấp cơ sở là 278.000 người(8). Nhờ đóđã góp phần tăng cường sự tín nhiệm và niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

ĐCS Trung Quốc đã thông qua “Kế hoạch công tác năm từ 2013 đến năm 2017 về xây dựng và kiện toàn cơ chế trừng phạt và phòng chống tham nhũng”và hàng loạt các văn kiện pháp luật về luật chống tham nhũng để hoạch định chiến lược chống tham nhũng mới. Hội nghị Trung ương 4 Khóa XVIII đã ra Nghị quyết  “Một số vấn đề trọng đại về quản lý đất nước bằng pháp luật toàn diện”, trong đó chỉ rõ: “đối với bất kỳ hành vi tham nhũng, phần tử tham nhũng đều kiên quyết trừng phạt theo kỷ luật và pháp luật, tuyệt đối không nương tay”(9), chỉ có “chống tham nhũng bằng pháp trị” mới là biện pháp hữu hiệu nhất để thực hiện phòng,chống tham nhũng và cũng là con đường trị tận gốc tham nhũng. Chỉ từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 9 cán bộ cấp Trung ương quản lý bị thông báo điều tra thẩm tra trên trang mạng của Ủy ban kiểm tra kỷ luật và Ủy ban giám sát nhà nước. Theo thống kê trong quý 1 năm 2018, cơ quan kiểm tra giám sát đã lập hồ sơ 119.000 vụ, xử lý cán bộ cấp tỉnh trở lên 22 người, cán bộ cấp cục, vụ hơn 680 người(10).

Với việc quyết định chính thức thành lập Ủy ban Giám sát quốc giacủa Quốc hội KhóaXIII, cuộc chiến chống tham nhũng được dự đoán sẽ mang một sắc thái mới. Ủy ban mới sẽ tiếp nhận nhiệm vụ từ UBKTKLTWvà thống nhất các đơn vị chống tham nhũng thành một cơ quan duy nhất. Chiến dịch chống tham nhũng cũng sẽ mở rộng ra với đối tượng là tất cả nhân viên nhà nước chứ không chỉ dừng ở các đảng viên như trước đây(11).

Có thể thấy, những hoạt động và động thái trong công tác tăng cường quản lý giám sát và chống tham nhũng của ĐCS Trung Quốc kể từ sau Đại hội XVIII đãchứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng trong mọi phương diện cả về quymô, mức độ tập trung cũng như chiều sâu và tính quyphạm của các văn bản pháp chế.

d) Về công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên

Tập Cận Bình đã đưa ra tiêu chuẩn về người cán bộ tốt tạiHội nghị công tác tổ chức toàn quốc, đó là: “kiên định lý tưởng, vì nhân dân phục vụ, chuyên cần thiết thực, dám chịu trách nhiệm, trong sạch liêm khiết”, trở thành nguyên tắc cơ bản trong việc tuyển dụng cán bộtrong thời kỳ mới, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có tố chất cao. Trung ương ĐCS Trung Quốc đã ban hành:“Điều lệ đề bạt và sử dụng cán bộ lãnh đạo của đảng cầm quyền”,ban hành “Ý kiến về phòng ngừa “lựa chọn cán bộ có bệnh”và “Quyđịnh có liên quan đến việc tăng cường cán bộ có thể lên và cũng có thể xuống”,...từng bước hoàn thiện cơ chế trong công tác lựa chọn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thời kỳ mới. Cùng vớiđó, cải tiến công tác khảo sát cán bộ, kết hợp với công tác kiểm tra giám sát (tuần thị) công tác sử dụng cán bộ, nghiêm khắc xử lý những hiện tượng tham nhũng trong lựa chọn sử dụng cán bộ. Xử lý nghiêm các vi phạm trong bầu cử, mua chuộc để đắc cử như ở Hàng Dương Hồ Nam, Nam Sung - Tứ Xuyên hay Liêu Ninh(12),v.v..Bên cạnh đó, ĐCS Trung Quốc xác định kiên trì phát huy vai trò đi đầu gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, thực  hiện nghiêm túc quyđịnh về chuyển giao nhiệm kỳ. Kiên trì quản lý giám sát cán bộ nghiêm minh, thực hiện chế độ báo cáo và kiểm tra sát hạch những vấn đề liên quan đến cá nhân cán bộ lãnh đạo, kỷ luậtnhững trường hợp làm hồ sơ cán bộ không trung thực, quan chức có vợ (chồng) hoặc con cái di cư sang nước ngoài, vi phạm quyđịnh sử dụng cán bộ,v.v..

Về công tác quản lý, giám sát cán bộ cũng đã có những phản hồi tốt từ xã hội. Một là, hoàn thiện hệ thống chế độ quản lý cán bộ nghiêm minh, ban hành và thực hiện hàng loạt các quy định quản lý các cán bộ nhà nước, người đương chức, thực hiện quy phạm yêu cầu làm báo cáo, kiểm tra tính trung thực của báo cáo đối với các quan chức kiêm nhiệm chức vụ ở các doanh nghiệp, và có vợ hoặc chồng, hay con đẻ di cư sang nước ngoài. Hai là, triển khai việc chấn chỉnh các vấn đề nổi cộm trong công tác tổ chức cán bộ như: tập trung giải quyết vấn đề phân bổ cán bộ quá số lượng, tình trạng vượt quá chỉ tiêu bổ nhiệm cán bộ cấp phó trong cả nước, kiểm tra rà soát hồ sơ cán bộ, nhằm phát hiện và xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ(13), v.v..

Các địa phương và các ban ngành đã quán triệt thực hiện tiêu chuẩn người cán bộ tốt trong thời kỳ mới, trong đó nhấn mạnh kiên định lý tưởng, dám đảm nhận trách nhiệm là chỉ đạo quan trọng trong việc lựa chọn tuyển dụng cán bộ. Sửa chữa những sai lầm trong lựa chọn bổ nhiệm cán bộ;nghiêm túc thực hiện “Điều lệ công tác lựa chọn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của đảng cầm quyền”.

Bên cạnh đó,ĐCS Trung Quốc cũng chú trọng thúc đẩy xây dựng tổ chức cơ sở đảng tiến bộ về mọi mặt và trong diện rộng. Trung ương ĐCS Trung Quốc đã ban hành “Ý kiến về tăng cường công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên trong tình hình mới” và “Quyđịnh chi tiết về công tác phát triển đảng viên của ĐCS Trung Quốc”nhằmnâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đảng viên, khai trừ đảng đối với những đảng viên không đạt tiêu chuẩn. Vì thế, công tác quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ đảng viên ở tổ chức cơ sở đảng đã có tiến triển, từng bước phát huy sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và vai trò đi đầu của đảng viên(14).

2. Đánh giá triển vọng công tác xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian tới

Quản trị đảng nghiêm minh toàn diện là cố gắng đáng ghi nhậntrong công tác xây dựng Đảng từ Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc tới nay. ĐCS Trung Quốc đã xác định vấn đề thực hiện quản trị đảng nghiêm minh toàn diện để tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài. Chính vì vậy, trong văn kiện Đại hội XIX, ĐCS Trung Quốc đã nêu lên yêu cầu chung của xây dựng Đảng trong thời đại mới là: “Kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên trì Đảng phải quản lý Đảng, nghiêm trị Đảng toàn diện..., thúc đẩy toàn diện xây dựng chính trị, xây dựng tư tưởng, xây dựng tổ chức, xây dựng tác phong, xây dựng kỷ luật, xây dựng chế độ, đi sâu thúc đẩy đấu tranh chống tham nhũng, không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng...”(15).Tập Cận Bình nhấn mạnh, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện sẽ được kéo dài mãi mãi, không có dấu hiệu ngừng nghỉ, sẽ tiếp tục cố gắng tạo môi trường chính trị trong sạch, liêm chính trong Đảng, thúc đẩy toàn xã hội phát triển tiến bộ bắt đầu bằng sự trong sạch từ trong Đảng(16). Từ nay cho đến năm 2022, ĐCS Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì đường lối và chủ trương quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện, có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết tâm giành được nhiều thành quả hơn nữa trong công tác xây dựng đảng.

Tình trạng suy thoái trong cán bộ, đảng viên thuộc đủ các cấp ở Trung Quốc trong những năm qua đã cảnh báo nguy cơ những nghị quyết, đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng đã không trở thành hiện thực trong cuộc sống. Do vậy, điều đầu tiên cần phải xem xét là tính chuẩn mực, tính khoa học và tính khả thi khi ban hành chính sách hay xây dựng quy chế để hạn chế tối đa những trở ngại, khó khăn khi thực hiện và có được hiệu quả như mong đợi. Hai là, việc kiểm tra giám sát không chỉ nhìn vào kết quả thực hiện, mà phải nhìn vào cả quá trình để tránh tình trạng đối phó khi kiểm tra bất chợt. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát còn cần phải kiện toàn xây dựng chế độ trách nhiệm chức vụ một cách nghiêm khắc. Ba là, tăng cường xây dựng chế độ cụ thể và đồng bộ, thậm chí đưa vào điều lệ Đảng, ai vi phạm sẽ bị xử lý thích đáng, chỉ có như vậy, các quy định mới thực sự phát huy sức mạnh làm cho sợ(17).

ĐCS Trung Quốccần phải chú ý các nguy cơ cũng như hậu quả từ cuộc chiến chống tham nhũng. Theo như giáo sư Roderick MacFarquhar-chính trị gia người Anh cho rằng, cuộc chiếnchống tham nhũng tuy rất được lòng dân và cũng thể hiện được những nỗ lực để ĐCS Trung Quốc tiếp tục củng cố vai trò cầm quyền hợp pháp của mình, nhưng nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro,bất lợi cho ông Tập Cận Bình và ĐCS Trung Quốc. Đó là: Thứ nhất, tình trạng tham nhũng ở Trung Quốc rất phổ biến nên cách thức chống tham nhũng này sẽ làm cho một bộ phậncán bộ,đảng viên cấp cao thấy lo lắngvà họ sẽ liên kết lại để phản kháng. Thứ hai,việc đánh tham nhũng không có vùng cấm, tập trung đả “hổ”lẫn cả diệt “ruồi”mà “ruồi”chính là những cấp quan nhỏ trực tiếp gây hại và làm nhũng nhiễu nhân dân, làm cho nhân dân bất mãn. Nhưng nếu bắt quá nhiều “ruồi”thì  có thể ảnh hưởng tới lực lượng cơ sở của Đảng.

Ông Tập Cận Bình hiện đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như hiện nay khiến nhiều dư luận cho rằng, chiến dịch chống tham nhũng này cũng mang mục đích loại trừ các đối thủ chính trị của mình và nguy cơ sẽ xuất hiện chế độ độc tài, bởi quyền lực của Tập Cận Bình quá lớn mà chưa có chế tài ràng buộc, giám sát. Việc thành lập Ủy ban Giám sát quốc gialiệu có thể đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu “không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng” được hay không phụ thuộc vào hoạt động của cơ quan này hiệu quả ra sao. Tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ xuất hiện một thể chế tam quyền phân hợp hoàn chỉnh. Ủy ban Giám sát quốc giakhông còn là một bộ phận của Quốc vụ viện, mà do Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thành lập, cùng với Quốc vụ viện sẽ là quan hệ ngang cấp. Trung Quốc hiện có ba tầng quyền lực: Một là, tầng ra quyết sách, là công việc quan trọng nhất của Đảng Cộng sản, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, Hội nghị Chính hiệp và hiệp thương dân chủ đều được gọi là các cơ quan có quyền ra quyết định và tham gia vào quá trình hình thành chính sách; Hai là, vai trò của Quốc vụ viện là thực hiện, thực thi quyền hành pháp;Ba là,Ủy ban Giám sát quốc gia có quyền giám sát, giám sát chính phủ, giám sát việc đưa ra quyết sách. Quyền hành pháp bị đặt vào giữa quyền quyết sách và quyền giám sát đang trở nên suy yếu, nên làm thế nào để giải quyết vấn đề mất cân bằng giữa ba cơ quan quyền lực? Quyền giám sát được giám sát như thế nào? Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc giám sát vấn đề của Ủy ban Giám sát quốc gianhư thế nào để hạn chế được nguy cơ cơ quan chống tham nhũng lại xảy ra tham nhũng? v,v.. đều là những vấn đề mà Trung Quốc cần phải làm để tăng thêm cơ sở pháp lý chống tham nhũng(18).

V.I. Lênin đã từng khẳng định: “Trong lịch sử, chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”(19). Do vậy,ông TậpCận Bìnhvới vai trò là hạt nhân đi đầu làm gương, dẫn dắt toàn ĐCS làm tốt được những gì mình đã nói, kiên trì mục tiêu thực hiện quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện sẽ có tác động tập trung sức mạnh tổng hợp của toàn dân cùng đoàn kết phấn đấu thực hiện các mục tiêu đã đề ra, mở ra cục diện mới cho CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

_____________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 7-2018

(1) http://news.xinhuanet.com.

(2) Lý Trí Dũng:  Kiên định thúc đẩy phát triển quản trị đảng nghiêm toàn diện một cách sâu rộng, Tạp chí Viện nghiên cứu môi trường trái đất, Viện Khoa học xã hộiTrung Quốc, Ngày 4-1-2018, http://ieexa.cas.cn.

(3) Hội đồng Lý luận Trung ương:Xây dựng đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế: Thách thức, kinh nghiệm của ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc, NxbChính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.54,55.

(4) http://news.xinhuanet.com.

(5) Trần Chí Cương: Những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng từ Đại hội XVIII đến nay,http://www.71.cn.

(7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc,NxbChính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.99.

(8) http://ieexa.cas.cn.

(9) Nghị quyết “Một số vấn đề trọng đại về quản lý đất nước bằng pháp luật toàn diện”, http://news.xinhuanet.com.

(11) Đảng Cộng sản Trung Quốc thảo luận sửa đổi hiến pháp chống tham nhũng, https://baomoi.com.

(12) Tôn Tại Lương:Thành tựu và kinh nghiệm quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, Tạp chí Quan sát và suy ngẫm, số10-2017.

(13) http://paper.people.com.cn.

(14) Vương Đồng Xướng, Kim Di Thuận:Bàn về hệ thống xây dựng tổ chức cơ sở đảng mô hình phục vụ, Tạp chí Luận đàm học tập, số 4-2015.

(15) http://cpc.people.com.cn.

(16) https://vov.vn

(17) Lý Cảnh Trị:Những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội XVIII, Tạp chí Xuexiluntan,số 6-2013.

(18) Tài liệu tham khảo đặc biệt Thông tấn xã, Đại hội XIX và tình hình Trung Quốc (phần cuối), mgày 22-10-2017,tr.22.

(19)V.I.Lênin:Toàn tập,Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr.473.

 

ThS Trần Ánh Tuyết

Viện Nghiên cứu Trung Quốc,

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Các bài viết khác