Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vai trò của cá nhân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:50
3832 Lượt xem

Vai trò của cá nhân trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

GS, TS NGUYỄN HỮU KHIỂN

Học viện Hành chính Quốc gia

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản, có vai trò, ý nghĩa quyết định đối với công tác tổ chức và phương thức hoạt động của các thiết chế tập thể như đảng chính trị, các nghị viện, hội đồng địa phương hay đoàn thể chính trị. Bài viết phân tích những đặc trưng của nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ ra vai trò của các cá nhân trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, các yếu tố tác động tới ý chí cá nhân trong quá trình thực hành nguyên tắc và mối quan hệ giữa các nhóm yếu tố tác động đó.

Từ khóa: vai trò của cá nhân; nguyên tắc tập trung dân chủ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền