Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xóa bỏ tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần hiện nay
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:51
4064 Lượt xem

Xóa bỏ tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần hiện nay

TS TRẦN SỸ DƯƠNG

Viện Triết học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Sự tồn tại của những tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu trong điều kiện của một xã hội mới và những trở ngại của chúng đối với quá trình xây dựng xã hội mới là không tránh khỏi. Trên cơ sở nhận thức những tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu ở nước ta hiện nay, bài viết đưa ra một số giải pháp để hạn chế, tiến tới loại bỏ, đồng thời với xây dựng ý thức xã hội mới.

Từ khóa: phát triển văn hóa; hạn chế, xóa bỏ tư tưởng, hủ tục, tập quán lạc hậu.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền