Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về nam nữ bình quyền và giải phóng phụ nữ
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 08:30
2630 Lượt xem

Giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về nam nữ bình quyền và giải phóng phụ nữ

TS Phùng Thị An Na

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn đặt nhiệm vụ giải phóng phụ nữ gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nam nữ bình quyền và giải phóng phụ nữ chính là sự vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam. Bài viết phân tích làm rõ những quan điểm sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới, về giải phóng và phát triển phụ nữ và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; nam nữ bình quyền; giải phóng phụ nữ; bình đẳng giới.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền