Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Ngoại giao văn hóa đối với sự phát triển của Ấn Độ hiện nay

(LLCT) - Ngoại giao văn hóa đã được Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi sử dụng rất thành công trong quá trình phát triển đất nước và nâng tầm ảnh hưởng của Ấn Độ đối với khu vực và thế giới. Chính sách ngoại giao văn hóa của Narendra Modi với các đặc điểm (1) Ấn Độ trên hết; (2) Trước hết, ưu tiên vùng lân cận; (3) Vượt qua những chướng ngại lịch sử; (4) Từ người thực hiện quy tắc đến nhà tạo ra quy tắc; (5) Ấn kiều của Ấn Độ; (6) Tăng cường kết nối văn hóa. Nhờ đó, từ một nước loay hoay tìm đường phát triển, Ấn Độ đã trở thành một quốc gia lãnh đạo, từ một nước tuân thủ các quy tắc đã trở thành quốc gia đưa ra các quy tắc và thiết lập các chương trình nghị sự trên trường quốc tế.

Thực trạng thí điểm nhất thể hóa chức danh lãnh đạo và hợp nhất các cơ quan đảng, nhà nước tương đồng chức năng, nhiệm vụ ở các địa phương hiện nay

(LLCT) - Trong phần phương hướng tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy đảng và hệ thống chính trị, Báo cáo chính trị của Đại hội XII nêu chủ trương “ Nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ” và “ Sớm tổng kết mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện”. Đây là một chủ trương rất đáng chú ý, có tính đột phá của Đảng. Bài viết góp phần trả lời các câu hỏi đặt ra là: chủ trương này có cơ sở lý luận và thực tiễn nào? từ sau Đại hội XII của Đảng, các địa phương đã thực hiện chủ trương này như thế nào, đạt kết quả gì? Trên phạm vi cả nước, cần tiếp tục thí điểm hay cần triển khai rộng rãi ở tất cả các cấp địa phương?  Nếu tiếp tục làm thí điểm thì cần điều kiện gì?

Một số vấn đề về xây dựng con người Việt Nam

Một số vấn đề về xây dựng con người Việt Nam

(LLCT) - Đại hội XII của Đảng (1-2016) nêu lên sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ thứ sáu: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”(1). Vấn đề xây dựng con người Việt Nam cần đặt trong cả một giai đoạn, ít nhất là từ nay đến khoảng 10 năm tới. Những điểm nhấn nào cần được nêu lên để hướng vào việc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng được nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước?

Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) - chiến lược văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) - chiến lược văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới

(LLCT) - Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998), nền văn hóa Việt Nam có được nhiều giá trị, diện mạo và sắc thái văn hóa mới, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học, đại chúng. Tuy nhiên, những thành quả trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng với tiềm năng; chưa tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh... Do vậy, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa; chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy nhà nước.  Mỗi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên cần xem xét nghiêm túc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của mình, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa trong kinh tế hiện nay

(LLCT) - Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi văn hóa là sức mạnh nội sinh của dân tộc, là động lực để phát triển kinh tế. Vì thế, đầu tư cho văn hóa, gia tăng “hàm lượng văn hóa” trong hoạt động kinh tế cũng như mọi lĩnh vực của cuộc sống là một trong các cách thức để Việt Nam đạt được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như Đảng đã đề ra.

Trang 16 trong tổng số 60 trang.

Thông tin tuyên truyền