Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin vào sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Hiện nay trong toàn Đảng đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đây cũng là những nội dung mà V.I.Lênin đã đề cập đến trong tác phẩm “Chúng ta phải cải tổ Bộ dân ủy thanh tra công nông như thế nào?” và tác phẩm “Thà ít mà tốt”. Những chỉ dẫn của Người về cải cách bộ máy nhà nước đến nay vẫn còn giá trị to lớn. 

Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân - giá trị bền vững và một số vấn đề cần bổ sung, phát triển phù hợp với  thực tiễn Việt Nam hiện nay

Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân - giá trị bền vững và một số vấn đề cần bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân (GCCN) là một trong ba phát kiến vĩ đại của C.Mác, là biểu hiện tập trung cho giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác và cũng là cơ sở lý luận quan trọng nhất cho quá trình phát triển theo định hướng XHCN trên thế giới và của Việt Nam. Kể từ khi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời (1848) - tác phẩm đầu tiên trình bày cô đúc lý luận sứ mệnh lịch sử của GCCN, hoạt động thực tiễn của GCCN, các Đảng Cộng sản và toàn thể nhân loại tiến bộ đã khẳng định những giá trị bền vững, đồng thời cung cấp thêm những dữ liệu mới để bổ sung và phát triển một số luận điểm của C.Mác về vấn đề này. 

 

Mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Bắc Âu hiện nay và những gợi mở, tham chiếu cho Việt Nam

(LLCT) - Mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ ở các nước Bắc Âu chứa đựng những giá trị tiến bộ về dân chủ, nhân quyền, những giá trị phúc lợi phục vụ người dân. Những thành tựu của mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Bắc Âu có những gợi mở giá trị cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành hội nhập quốc tế, tham gia vào quá trình toàn cầu hóa sâu rộng.

Khoảng cách giới trong tiếp cận nguồn lực phát triển nông thôn ở một số nước đang phát triển

Khoảng cách giới trong tiếp cận nguồn lực phát triển nông thôn ở một số nước đang phát triển

(LLCT)- Bài viết phân tích khoảng cách giới trong tiếp cận nguồn lực phát triển ở nông thôn thông qua các khía cạnh về tiếp cận đất đai, giáo dục, thị trường lao động, tài chính, công nghệ. Bằng phương pháp tổng quan, bài viết đã chỉ rõ rằng, phụ nữ luôn chịu thiệt thòi hơn nam giới trong tiếp cận các nguồn lực. Định kiến giới là một trong những nguyên nhân tạo ra những khoảng cách giới này. Để thu hẹp khoảng cách giới này thì cần phải trao quyền cho phụ nữ.

Phát huy tác dụng của kê khai tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

(LLCT)- Phòng, chống tham nhũng là hoạt động mà các quốc gia trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm. Ở Việt Nam, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước đề ra trong các quan điểm, đường lối và đã được thể chế hóa trong chính sách, pháp luật phù hợp với xu thế của thời đại và sự phát triển của đất nước. Trong cơ chế phòng ngừa tham nhũng, Đảng và Nhà nước đã triển khai bằng nhiều biện pháp, trong đó có minh bạch tài sản thu nhập. Tuy nhiên trong thực tiễn, việc thực hiện biện pháp này còn nhiều hạn chế. Bài viết đề cập các quy định của pháp luật hiện hành và đưa ra những kiến nghị để việc kê khai tài sản, thu nhập có hiệu lực, hiệu quả hơn trong phòng, chống tham nhũng.

Trang 15 trong tổng số 60 trang.

Thông tin tuyên truyền