Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Vận dụng quan điểm "Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn lãnh đạo phong trào thi dua yêu nước hiện nay

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” vào ngày 11-6-1948, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân tích cực thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc. Thực hiện lời kêu gọi thi đua yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã giành được thắng lợi vẻ vang trong lịch sử, thành công trong công cuộc đổi mới ngày nay. Trải qua 70 năm, tư tưởng thi đua yêu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị, nhất là những chỉ dẫn về lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước.

Vận dụng khoa học tổ chức trong kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị ở nước ta

Vận dụng khoa học tổ chức trong kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị ở nước ta

(LLCT) - Nghiên cứu và vận dụng khoa học tổ chức nói chung và khoa học tổ chức, cán bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có ý nghĩa to lớn. Việc nghiên cứu và vận dụng khoa học tổ chức trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay cần chú ý một số nội dung: sứ mệnh củ

Xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh hiện nay

(LLCT) - Hiện nay, tình trạng tham những, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, Đảng phải thật sự là trí tuệ, là lương tâm, là đạo đức; Đảng phải tạo được sự đồng thuận, sự đoàn kết của toàn thể dân tộc. Do vậy, nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh hiện nay là phải đề ra các giải pháp hiệu quả trong việc xây dựng Đảng về mặt đạo đức.

Mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết - Một giải pháp thực hiện "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" trong thế kỷ XX

(LLCT) - Trung thành với Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, những người cộng sản Nga đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, xây dựng CNXH theo mô hình khác biệt hoàn toàn với mô hình kinh tế TBCN. Việc cải cách, cải tổ là cần thiết, tất yếu, song do nhiều nguyên nhân, trước hết là sai lầm chủ quan của người đứng đầu đã khiến CNXH Xôviết sụp đổ. 

Quan hệ nước nhỏ - nước lớn trong thế giới hiện nay

(LLCT) - Lịch sử thế giới cho thấy, các nước lớn và sự tương tác giữa họ luôn đóng vai trò chi phối, thậm chí mang tính quyết định đến xu thế phát triển của chính trị thế giới và sự định hình trật tự quốc tế. Đối với các nước nhỏ, quan hệ với nước lớn và xử lý những vấn đề liên quan luôn là vấn đề hệ trọng. Ngày nay, quan hệ nước lớn - nước nhỏ đã khác trước về tính chất, điều kiện và bối cảnh quy định. Bài viết này tập trung phân tích: 1) tiêu chí nhận diện một nước lớn trong thế giới hiện nay; 2) tính chất của mối quan hệ nước lớn - nước nhỏ; 3) kinh nghiệm của Việt Nam trong ứng xử với các nước lớn.

Trang 20 trong tổng số 60 trang.

Thông tin tuyên truyền