Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hợp tác xã là chủ thể nền tảng quan trọng trong phát triển sản phẩm OCOP ở Việt Nam
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:44
3115 Lượt xem

Hợp tác xã là chủ thể nền tảng quan trọng trong phát triển sản phẩm OCOP ở Việt Nam

TS BÙI PHƯƠNG ĐÌNH

TS ĐỖ VĂN QUÂN

Viện Xã hội học và Phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (tên tiếng Anh là: One commune one product, gọi tắt là Chương trình OCOP) được triển khai, bước đầu đã chứng minh đây là một chương trình hiệu quả, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy phát triển, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và yêu cầu phát triển bền vững. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, Chương trình OCOP còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Trên cơ sở phân tích một số kết quả, thành công, hạn chế, bất cập, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy vai trò của hợp tác xã trong phát triển các sản phẩm OCOP ở Việt Nam.

Từ khóa: hợp tác xã; sản phẩm OCOP ở Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền