Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Gia đình với việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:45
2832 Lượt xem

Gia đình với việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống

PGS, TS NGUYỄN VĂN LÝ

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích ảnh hưởng của đạo đức truyền thống đến gia đình và vai trò của gia đình đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống. Từ đó, đưa ra các giải pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, góp phần xây dựng con người và văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Từ khóa: đạo đức; giá trị đạo đức truyền thống; gia đình.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền