Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:42
2836 Lượt xem

Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế

PGS, TS TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)   

 

Tóm tắt: Trước tiến trình toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng của nhân loại, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện. Điều đó đặt ra yêu cầu cần có năng lực làm việc trong môi trường lao động quốc tế của đội ngũ cán bộ hiện nay. Bài viết phân tích các yếu tố thúc đẩy yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, xác định các phẩm chất, năng lực cần thiết đáp ứng môi trường làm việc quốc tế. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực làm việc đáp ứng yêu cầu của môi trường làm việc quốc tế của đội ngũ cán bộ hiện nay. 

Từ khóa: năng lực làm việc, môi trường làm việc quốc tế.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền