Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tự chủ chiến lược của Ấn Độ từ khi giành được độc lập đến những năm đầu thế kỷ XXI
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 17:07
3366 Lượt xem

Tự chủ chiến lược của Ấn Độ từ khi giành được độc lập đến những năm đầu thế kỷ XXI

PGS, TS LÊ VĂN TOAN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Tự chủ chiến lược luôn là nét đặc trưng trong văn hóa Ấn Độ từ hàng nghìn năm nay và ở mỗi giai đoạn lịch sử, có những biểu hiện khác nhau, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc. Tự chủ chiến lược không những giúp Ấn Độ tự cường phát triển, nâng cao vị thế quốc tế, phục vụ thực thi tốt chính sách phát triển mà còn đưa Ấn Độ trở thành mắt xích quan trọng trong sự phát triển của nhân loại. Bài viết bàn về vấn đề tự chủ chiến lược của Ấn Độ từ khi giành được độc lập (năm 1947) đến những năm đầu thế kỷ XXI, trên các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế và quốc phòng, an ninh.
Từ khóa: tự chủ chiến lược của Ấn Độ, Ấn Độ tự cường; văn hóa Ấn Độ.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền