Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Quan điểm của V.I.Lênin về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng, phát triển trong thực tiễn ở Việt Nam

Quan điểm của V.I.Lênin về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng, phát triển trong thực tiễn ở Việt Nam

(LLCT) - Kiểm soát quyền lực nhà nước là một yêu cầu tất yếu khách quan trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. Hơn lúc nào hết, trở lại những luận điểm cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề nhà nước, kiểm soát quyền lực nhà nước là đòi hỏi của công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc. Bài viết tập trung làm rõ những quan điểm về kiểm soát quyền lực nhà nước của V.I.Lênin và sự vận dụng vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Lý luận của C.Mác về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

Lý luận của C.Mác về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và vấn đề đặt ra ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Theo C.Mác, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội có quan hệ biện chứng với nhau. Việc giải quyết mối quan hệ này ở nước ta đã đạt được các kết quả như: mọi người đều có cơ hội như nhau trong tiếp cận nguồn lực sản xuất, tăng trưởng kinh tế đã gắn với phân phối thu nhập công bằng và bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Vấn đề đặt ra hiện nay là tăng trưởng kinh tế đang đối mặt với sự lãng phí nguồn lực, kém hiệu quả; đặt mục tiêu công bằng giữa các chủ thể kinh tế, nhưng “sân chơi” chưa phẳng, nguyên tắc phân phối công bằng nhưng việc thực hiện gặp không ít trở ngại.

Chủ nghĩa xã hội và kiên định con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chủ nghĩa xã hội và kiên định con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Chủ nghĩa xã hội là gì? Đó là vấn đề luôn được đặt ra và được luận giải đối với các Đảng Cộng sản, đối với những dân tộc lựa chọn con đường phát triển đất nước theo mục tiêu XHCN, đặc biệt là trong những bước ngoặt của con đường phát triển ấy và cũng là vấn đề cần được làm rõ hơn trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Bài viết này tập trung làm rõ bản chất, đặc trưng và các giải pháp xây dựng CNXH, đặc biệt là vấn đề kiên định mục tiêu CNXH ở nước ta hiện nay.

Giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin

Giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin

(LLCT) - Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời, phát triển đã gần 172 năm với bao thăng trầm của lịch sử nhưng vẫn mang trong lòng nó những giá trị bền vững không thể bác bỏ là: Phát triển; Chủ nghĩa nhân đạo triệt để; Phương pháp biện chứng duy vật và quan niệm duy vật về lịch sử; Học thuyết giá trị thặng dư, hình thái kinh tế - xã hội, CNXH. Chính vì vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho chúng ta nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn của thế giới đương đại; xây dựng CNXH và thực hiện sự nghiệp đổi mới thành công.

Bối cảnh và những yêu cầu mới bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng

Bối cảnh và những yêu cầu mới bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng

(LLCT) - Lý luận về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng là một bộ phận cực kỳ quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận này vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ điều kiện và năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Hiện nay, bối cảnh thực tiễn đang đặt ra yêu cầu mới đối với việc bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng.

Mối quan hệ nhà nước - thị trường trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Mối quan hệ nhà nước - thị trường trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Nhà nước và thị trường có mối quan hệ gắn bó khăng khít và biện chứng tương hỗ nhau. Nền kinh tế sẽ vận hành hiệu quả nếu mối quan hệ của hai thành tố này được xác lập đúng đắn, phù hợp. Ngược lại, giải quyết và xử lý không tốt mối quan hệ này sẽ dẫn tới tình trạng phát triển lệch lạc, thậm chí nó lại là rào cản của nhau. Bài viết phân tích mối quan hệ nhà nước và thị trường ở Việt Nam và các định hướng để hoàn thiện mối quan hệ nhà nước và thị trường ở nước ta trong thời gian tới.

Giải quyết hài hòa quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Giải quyết hài hòa quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Trong giai đoạn tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hiện nay, Đảng ta xác định: “Bảo đảm lợi ích, sự kết hợp hài hòa các lợi ích và phương thức thực hiện lợi ích công bằng, hợp lý cho mọi người, cho các chủ thể, nhất là lợi ích kinh tế”(1). Chính vì vậy, việc giải quyết các quan hệ lợi ích một cách hài hòa, nhất là giữa lợi ích cá nhân (LICN) và lợi ích xã hội (LIXH) chính là tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ vai trò, thực trạng và đề xuất giải pháp giải quyết hài hòa quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội ở nước ta hiện nay.

Học tập Hồ Chí Minh thu hút, trọng dụng nhân tài

Học tập Hồ Chí Minh thu hút, trọng dụng nhân tài

(LLCT) -  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn hết sức sâu sắc và là tấm gương mẫu mực trong việc thu hút, trọng dụng nhân tài, nhờ đó đã thu phục được những chí sĩ yêu nước của chế độ cũ tận tụy, tích cực đóng góp xây dựng chính quyền cách mạng; các trí thức Việt kiều ở Pháp, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống thuận lợi trở về nước tham gia vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc... Tư tưởng và tấm gương của Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trở thành bài học quý giá còn nguyên giá trị trong công tác cán bộ của Đảng ta hiện nay.

“Di chúc” và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện an sinh xã hội

“Di chúc” và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện an sinh xã hội

(LLCT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa 50 năm, nhưng tư tưởng của Người về đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng CNXH, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân và an sinh xã hội, phát triển bền vững đất nước đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tuân theo những tư tưởng của Người trong “Di chúc”, Đảng ta xác định, an sinh xã hội (ASXH) là một hệ thống chính sách xã hội quan trọng, là một nội dung chủ yếu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước; đầu tư cho an sinh xã hội chính là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển, góp phần vào phát triển bền vững đất nước.

Từ “Dân bản” của Nho giáo đến “Dân chủ” trong tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Với trí tuệ uyên bác và phương pháp tư duy biện chứng duy vật, trong quá trình tiếp thu những tinh hoa của kho tàng tư tưởng nhân loại, Hồ Chí Minh đã gạn lọc những yếu tố tích cực, có giá trị của Nho giáo để phục vụ sự nghiệp cách mạng. Tuy nhiên, những khái niệm, mệnh đề của Nho giáo mà Người sử dụng đã có sự khác biệt về chất. Nho giáo từng coi "dân là gốc nước", nhưng nó mới chỉ dừng lại ở quan niệm "dân bản" mà chưa phải là "dân chủ". Trong quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ, vấn đề dân tâm, dân ý, dân sinh, dân trí, dân quyền thống nhất gắn bó hữu cơ với nhau. Thực hành dân chủ tức là phải hiện thực hóa toàn bộ các vấn đề đó trong thực tế đời sống xã hội. 

Kinh tế tư nhân - Một động lực quan trọng của nền kinh tế

Kinh tế tư nhân - Một động lực quan trọng của nền kinh tế

(LLCT) - Quá trình đổi mới kinh tế của Việt Nam gắn liền với quá trình hoàn thiện và phát triển các quan điểm của Đảng về kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN. Từ thực tiễn và những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, Đại hội XII của Đảng đã xác định rõ hơn vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế”. Theo hướng đó, bài viết làm rõ hơn vai trò động lực của kinh tế tư nhân (KTTN), những thành quả bước đầu thực hiện vai trò động lực của KTTN và những giải pháp cơ bản để KTTN trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Quan điểm của V.I.Lênin về bình đẳng dân tộc và sự vận dụng, bổ sung, phát triển ở Việt Nam

Quan điểm của V.I.Lênin về bình đẳng dân tộc và sự vận dụng, bổ sung, phát triển ở Việt Nam

(LLCT) - Bình đẳng dân tộc là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong cương lĩnh dân tộc. V.I.Lênin đã đưa ra nhiều nội dung về bình đẳng dân tộc trong một quốc gia đa tộc người như: bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, bình đẳng trên tất cả mọi lĩnh vực và phải được bảo đảm bằng pháp luật; xây dựng chế độ tự trị khu vực dân tộc ở những nơi có điều kiện và ưu tiên đối với người dân tộc thiểu số. Bài viết nêu những tư tưởng có giá trị bền vững, đồng thời chỉ ra những nội dung cần bổ sung, phát triển trong quan điểm của V.I.Lênin về bình đẳng dân tộc nhằm phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Sở hữu tư nhân từ góc nhìn triết học của C.Mác về con người và vấn đề phát triển kinh tế tư nhân hiện nay

(LLCT) - Ph.Ăngghen cho rằng, quan điểm duy vật lịch sử (DVLS) là một trong hai phát hiện thiên tài của C.Mác. Học thuyết về tồn tại Người là nền tảng để C.Mác đề xuất quan điểm DVLS, là cơ sở để xây dựng bộ công cụ, phương tiện và phương pháp luận để phân tích xã hội ở các nấc thang phát triển khác nhau. Chân giá trị khoa học của triết học C.Mác về tồn tại Người là nền tảng lý luận để chúng ta cân nhắc các chủ trương, chính sách liên quan đến sở hữu tư nhân hiện nay.

Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về sở hữu trong nền kinh tế số

(LLCT) - Những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về kinh tế nói chung và về sở hữu nói riêng làm nền tảng cho chúng ta xây dựng một chế độ chính trị mới. Ngày nay, trước những tác động của quá trình toàn cầu hóa, của Cách mạng công nghiệp 4.0, của nền kinh tế số, cần nhìn nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về sở hữu cho phù hợp với bối cảnh ngày nay. Bài viết tập trung làm rõ những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về sở hữu và giải pháp vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về sở hữu trong nền kinh tế số hiện nay.

Tạo động lực cho phát triển doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam

(LLCT) - Trong thời gian qua, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khu vực này còn đối diện với nhiều khó khăn, rào cản cho sự phát triển. Bài viết đưa ra những giải pháp về cải cách môi trường kinh doanh nhằm tạo điều kiện phát triển khu vực kinh tế tư nhân: thống nhất nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế, xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động.

Trang 3 trong tổng số 38 trang.

Thông tin tuyên truyền