Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2019
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 13:40
2628 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2019

MỤC LỤC

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       ĐỖ THỊ THẠCH: Một số luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội: Giá trị và những vấn đề cần bổ sung, phát triển

10.     ĐẶNG QUANG ĐỊNH: Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI

16.     LÊ THỊ THANH HÀ: V.I.Lênin bàn về chuyên chính vô sản và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

24.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Kết hợp đức trị và pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

          Kỷ niệm 100 năm Quốc tế Cộng sản

29.     HỒ TRỌNG HOÀI: Hồ Chí Minh với Quốc tế Cộng sản và sự vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

35.     NGUYỄN VĂN QUYẾT - KHUẤT TRỌNG NAM: Quan điểm của Quốc tế Cộng sản về vấn đề dân tộc thuộc địa và ý nghĩa với cách mạng Việt Nam

40.     Nguyễn Dương Hùng - Vũ Thị Xuân Mai: Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng ở các nước Đông Âu - vai trò và bài học kinh nghiệm

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

46.     LÊ NGỌC HÙNG: Đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam: Lý thuyết hệ thống và kiến tạo mô hình hiện đại, chuyên nghiệp

53.     PHẠM VĂN THẤU: Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến xuất bản và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực xuất bản ở nước ta 

60.     NGUYỄN VĂN TỴ: Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Thực tiễn - Kinh nghiệm

66.     NGUYỄN THỊ BÁO: Giải pháp thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

71.     LÊ VĂN CƯỜNG: Thực hiện các chức năng của công đoàn khi Việt Nam gia nhập CPTPP - Một số vấn đề đặt ra

77.     LÊ THỊ HƯƠNG: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững

85.     ĐẶNG PHƯƠNG HẢI: Chức năng giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

91.     PHẠM NGỌC HÒA: Tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác dân vận ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay

          Diễn đàn

96.     NGÔ ĐÌNH XÂY: Động lực đổi mới đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

102.   VÕ THỊ HOA: Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần ngăn ngừa tham nhũng

Quốc tế

108.   LÊ DUY THẮNG - TRẦN TUẤN SƠN: Quân đội Nga ứng phó với “Cách mạng màu”

114.   TRẦN ÁNH TUYẾT: Vấn đề tăng cường xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Đại hội XVIII đến nay

118.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI