Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2019
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 13:40
2968 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 3-2019

MỤC LỤC

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       ĐỖ THỊ THẠCH: Một số luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội: Giá trị và những vấn đề cần bổ sung, phát triển

10.     ĐẶNG QUANG ĐỊNH: Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI

16.     LÊ THỊ THANH HÀ: V.I.Lênin bàn về chuyên chính vô sản và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

24.     TRẦN THỊ MINH TUYẾT: Kết hợp đức trị và pháp trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay

          Kỷ niệm 100 năm Quốc tế Cộng sản

29.     HỒ TRỌNG HOÀI: Hồ Chí Minh với Quốc tế Cộng sản và sự vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

35.     NGUYỄN VĂN QUYẾT - KHUẤT TRỌNG NAM: Quan điểm của Quốc tế Cộng sản về vấn đề dân tộc thuộc địa và ý nghĩa với cách mạng Việt Nam

40.     Nguyễn Dương Hùng - Vũ Thị Xuân Mai: Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng ở các nước Đông Âu - vai trò và bài học kinh nghiệm

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

46.     LÊ NGỌC HÙNG: Đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam: Lý thuyết hệ thống và kiến tạo mô hình hiện đại, chuyên nghiệp

53.     PHẠM VĂN THẤU: Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến xuất bản và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực xuất bản ở nước ta 

60.     NGUYỄN VĂN TỴ: Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Thực tiễn - Kinh nghiệm

66.     NGUYỄN THỊ BÁO: Giải pháp thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

71.     LÊ VĂN CƯỜNG: Thực hiện các chức năng của công đoàn khi Việt Nam gia nhập CPTPP - Một số vấn đề đặt ra

77.     LÊ THỊ HƯƠNG: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững

85.     ĐẶNG PHƯƠNG HẢI: Chức năng giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

91.     PHẠM NGỌC HÒA: Tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác dân vận ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay

          Diễn đàn

96.     NGÔ ĐÌNH XÂY: Động lực đổi mới đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

102.   VÕ THỊ HOA: Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống góp phần ngăn ngừa tham nhũng

Quốc tế

108.   LÊ DUY THẮNG - TRẦN TUẤN SƠN: Quân đội Nga ứng phó với “Cách mạng màu”

114.   TRẦN ÁNH TUYẾT: Vấn đề tăng cường xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Đại hội XVIII đến nay

118.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền