Trang chủ    Bài nổi bật

Bài nổi bật

Kinh tế biển xanh: Vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam

Kinh tế biển xanh: Vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam

(LLCT) - Kinh tế biển đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước, nhưng quy mô phát triển đếnnay chưa tương xứng với tiềm năng và những giá trị mà biển đem lại. Để phát triển kinh tế biển nhanh, hiệu quả và bền vững theo hướng CNH, HĐH thì phát triển kinh tế biển xanh là một lựa chọn đúng. Chỉ như vậy nước ta mới có thể trở thành “quốc gia mạnh lên từ biển và làm giàu từ biển” như mục tiêu chung của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020đã đề ra, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia đến năm 2020 và Kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2014 - 2020 về tăng trưởng xanh. Kinh tế biển xanh và tăng trưởng xanh sẽ tạo cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế biển (gồm các không gian kinh tế ven biển, kinh tế đảo, kinh tế biển và kinh tế đại dương, và các ngành kinh tế biển) nhưng cũng đối mặt với hàng loạt vấn đề liên quan tới phát triển bền vững (PTBV) biển, đảo trong thời gian tới.

Chuẩn hóa quy trình đánh giá chất lượng chương trình, giáo trình tại Học viện

(LLCT) - Để góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện thì việc nghiên cứu xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình, giáo trình là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, do đặc thù đối tượng đào tạo bồi dưỡng và những yêu cầu chuyên biệt đối với một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nên việc xây dựng hệ thống các bộ tiêu chí đánh giá cần có cách tiếp cận phù hợp, vận dụng hợp lý mới bảo đảm tính hiệu quả và tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của các chủ thể tham gia biên soạn, thực hiện chương trình, giáo trình.

Thông tin đối ngoại góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế

(LLCT) - Thông tin đối ngoại (TTĐN) là một bộ phận quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta,  giúp thế giới hiểu đúng và đầy đủ về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thông tin về thế giới cho nhân dân Việt Nam. Sau gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn hội nhập quốc tế sâu sắc và toàn diện, đòi hỏi các hoạt động TTĐN được triển khai nhanh chóng, kịp thời, nội dung, hình thức đa dạng hơn.

 
Hồ Chí Minh và phong cách lý luận gắn với thực tiễn

Hồ Chí Minh và phong cách lý luận gắn với thực tiễn

(LLCT)- Sự gắn bó giữa lý luận với thực tiễn là đặc điểm nổi bật của phong cách tư duy Hồ Chí Minh và được thể hiện rõ nét trong toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Người. Trong đó, đặc trưng và ổn định là tư duy lý luận dựa trên thực tiễn Việt Nam, là hướng đích Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho dân tộc và con người Việt Nam. Hiện nay, trước sự vận động ngày càng nhanh, mạnh của hiện thực khách quan trong nước và trên thế giới, việc học tập và vận dụng phong cách tư duy lý luận gắn với thực tiễn của Hồ Chí Minh càng có giá trị to lớn.

 

Chính trị xanh – một cách tiếp cận trong quan hệ quốc tế

(LLCT) - Chỉ đến khi con người đối diện trực tiếp với những hiểm họa môi trường thực sự trong nửa cuối thế kỷ XX thì vấn đề môi trường mới được nhận thức một cách nghiêm túc. Cùng với tính quốc tế của vấn đề môi trường, sự liên quan giữa môi trường với quan hệ quốc tế (QHQT) mới được tìm hiểu một cách sâu sắc hơn. Từ đó đã hình thành nên quan điểm Chính trị xanh (Green Politics) về QHQT từ thập niên 1980. Hiện nay, Chính trị xanh đã trở thành một lý thuyết hay cách tiếp cận đáng chú ý trong nghiên cứu QHQT.

Trang 48 trong tổng số 61 trang.

Thông tin tuyên truyền