Xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam theo nguyên tắc “dân tộc hóa” của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943

(LLCT) - Trên cơ sở phân tích các nguyên tắc của Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943, sự vận dụng các nguyên tắc trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó có văn hóa chính trị, bài viết đề xuất một số giải pháp xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam theo tinh thần “dân tộc hóa” của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, tiêu cực

(LLCT) - Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

(LLCT) - Bài viết phân tích, làm rõ vai trò của đội ngũ trí thức Công an nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng; thực trạng trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Công an nhân dân, làm rõ những tồn tại, khuyết điểm, những thách thức và yêu cầu đặt ra. Trên cơ sở đó, gợi mở một số giải pháp xây dựng, phát triển, đào tạo, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ trí thức Công an nhân dân và trách nhiệm của đội ngũ trí thức này đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong điều tra vụ án hình sự giữa Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện - Từ kinh nghiệm thực tiễn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

(LLCT) - Định Hoá là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, có 23/23 xã được công nhận là xã An toàn khu; cách thành phố Thái Nguyên 50 km về phía Tây Bắc, địa hình khá phức tạp, hiểm trở. Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tiễn công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp.

Đồng chí Chu Huy Mân người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực

(LLCT) - Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17-3-1913 - 17-3-2023) là dịp để ôn lại quá trình hoạt động và đóng góp của đồng chí đối với với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay tri ân sâu sắc về một cán bộ lãnh đạo cấp cao tiêu biểu của Đảng và Nhà nước, một tướng lĩnh xuất sắc, nhà chính trị - quân sự song toàn của Quân đội ta, là tấm gương cho toàn quân, toàn dân ta học tập và noi theo.

Cách mạng thông tin hiện đại và những tác động toàn cầu

(LLCT) - Cách mạng thông tin toàn cầu hiện đại (Cách mạng thông tin lần thứ năm) và những chuyển biến mà nó đã và đang đem lại cho toàn xã hội và mỗi người, là mở đầu và nội dung chủ yếu của kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Thực chất của cách mạng thông tin hiện đại là gì và cuộc cách mạng này mang đến điều gì mới cho xã hội và con người, cần phải làm gì để hài hòa nhu cầu và năng lực của con người với dòng thông tin đa tầng và biến đổi như vũ bão hiện nay. Bài viết góp phần làm rõ các vấn đề nêu trên.

Vai trò của chính phủ đối với phát triển kinh tế bền vững tại các nước đang phát triển

(LLCT) - Phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu chiến lược của các quốc gia. Trong đó, chính phủ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện đường lối phát triển bền vững của quốc gia. Dựa trên tiến trình phát triển kinh tế, bài viết phân tích vai trò của chính phủ trong quá trình hình thành và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế bền vững.

Tọa đàm khoa học 75 năm Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị (11-6-1948 - 11-6-2023)

(LLCT) - Chiều ngày 5-6-2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học: 75 năm Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị (11-6-1948 – 11-6-2023). PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Tọa đàm. Đồng chủ trì có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và PGS, TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Ngoại giao kinh tế

(LLCT) - “Ngoại giao kinh tế” là một khái niệm được sử dụng với tần suất tương đối cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế ngày nay. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa về “ngoại giao kinh tế” trong lĩnh vực học thuật vẫn rất mơ hồ. Người ta không thể phân biệt từ căn bản “ngoại giao kinh tế” với ngoại giao mang ý nghĩa thông thường. Xuất phát từ hiện thực quan hệ quốc tế, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đẩy mạnh chính sách ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, việc hiểu rõ nội hàm của “ngoại giao kinh tế”, các đặc điểm cơ bản của nó, sẽ rất có ý nghĩa trong xác định nội hàm chính sách đối ngoại nói chung của đất nước.

Thông tin tuyên truyền