Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 3 - 2020
Thứ ba, 17 Tháng 3 2020 14:20
4585 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 3 - 2020

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 3-2020

Nghiên cứu - Phát triển lý luận

3.       Trần Văn Phòng: Những gợi mở cho Việt Nam từ học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin

9.       Phan Xuân Sơn - Nguyễn Thị Thanh Dung: Các yếu tố văn hóa - tâm lý trong quản lý và giải tỏa xung đột xã hội

16.     ĐẶNG XUÂN HOAN: Hoạch định chính sách công trong nền kinh tế thị trường

23.     LÝ VIỆT QUANG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

28.     NGUYỄN THỊ MIỀN: Phát triển bền vững kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp

34.     TRỊNH XUÂN THẮNG: Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lập pháp ở Việt Nam

42.     TRẦN VĂN DUY: Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

46.     PHAN THỊ THANH HẢI: Sự cần thiết áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến các môn lý luận chính trị trong các trường đại học

Thực tiễn - Kinh nghiệm

52.     LÊ VĂN ĐÍNH: Đà Nẵng tích cực xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện đại

58.     NGUYỄN THANH MINH: Những biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở khu vực Biển Đông

67.     NGUYỄN ANH TUẤN: An ninh phi truyền thống - Những vấn đề đặt ra và giải pháp đối với vùng dân tộc thiểu số

73.     NGUYỄN THỊ THÙY LINH: Nhận thức rõ hơn và hành động quyết liệt hơn trong phòng, chống lãng phí

78.     ĐÀO THỊ TÙNG: Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên - Cơ sở quan trọng để thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc

Diễn đàn

85.     NGUYỄN DUY BẮC: Về một số nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch

90.     LÊ THỊ CHIÊN: Cần phản bác những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin về đấu tranh giai cấp

97.     TRẦN NHẬT DUẬT: Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch  

Quốc tế

103. LÊ HẢI BÌNH: Xung đột và thỏa hiệp giữa Mỹ và Trung Quốc: Từ lý thuyết đến thực tiễn và một số dự báo  

110.   THÁI VĂN LONG - NGUYỄN THỊ MINH THẢO: Đông Nam Á hợp tác nhằm bảo đảm an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay

115. NGUYỄN VĂN DU - TRỊNH THỊ HOA: “Vai trò trung tâm” của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương

123. LÊ ĐÌNH TĨNH - VŨ THỊ THU NGÂN: Khái niệm cường quốc tầm trung và liên hệ với Việt Nam

130.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền