Trang chủ    Tin tức    Kỳ họp thứ hai Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 10:07
719 Lượt xem

Kỳ họp thứ hai Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

(LLCT) - Ngày 1-3-2017, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương (nhiệm kỳ 2016-2021) tiến hành Kỳ họp thứ hai, lấy ý kiến thành viên Hội đồng về 2 Dự thảo Báo cáo tư vấn trình Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII sắp tới: “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” và “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”.

(Toàn cảnh Kỳ họp)

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Để hoàn thiện, nâng cao chất lượng 2 Dự thảo Báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các thành viên Hội đồng cần tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện nội dung của 2 bản dự thảo. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề then chốt:

- Xác định, làm rõ các hạn chế về thể chế cản trở việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN;

- Định hướng, giải pháp tháo gỡ những cản trở này để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

- Những rào cản đang gây cản trở kinh tế tư nhân phát triển; định hướng, giải pháp tháo gỡ những rào cản này để kinh tế tư nhân phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Hội đồng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trình bày 2 Dự thảo Báo cáo tư vấn do Tiểu ban Kinh tế Hội đồng Lý luận Trung ương chuẩn bị. Theo đó, các nội dung về vấn đề hoàn thiện thể chế đã được đề cập trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nhiệm vụ của kỳ họp lần này là: cụ thể hóa các nội dung văn kiện đã khái quát để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; bám sát, phân tích thực tiễn, đánh giá việc triển khai thực hiện việc hoàn thiện và phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thực tiễn, chú ý các hạn chế và điểm nghẽn trong triển khai; phân tích, so sánh, định vị nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của chúng ta với khu vực và thế giới, để hướng tới các chuẩn mực mà Văn kiện Đại hội XII đã định hướng: hiện đại, vận hành theo quy luật thị trường định hướng XHCN và hội nhập. Do đó, Báo cáo tư vấn tập trung vào 3 nội dung: đặc điểm nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam trong điều kiện hội nhập; kết quả, hạn chế việc triển khai; giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam. Về đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, Báo cáo tư vấn tập trung vào đánh giá thực trạng và nguyên nhân của kết quả cũng như hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế. Đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng tập trung vào thảo luận các rào cản và biện pháp khắc phục.

Về Dự thảo báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”, các ý kiến phát biểu đã làm rõ thêm những đặc điểm của nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế và định hướng XHCN. Đây là một trong những nội dung quan trọng của báo cáo tư vấn, góp phần làm rõ và cụ thể hóa những quan điểm của Đại hội XII của Đảng, là cơ sở để đánh giá thể chế kinh tế hiện nay và định hướng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN trong những năm tới.

Các thành viên Hội đồng đã phân tích, làm rõ những hạn chế trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay. Đó là: hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách thiếu đồng bộ, thiếu ổn định, công khai, minh bạch, thực hiện không nghiêm, thiếu nhất quán; quản lý bằng mệnh lệnh, quyết định hành chính, vẫn còn tồn tịa cơ chế xin – cho, làm méo mó thị trường, cản trở cạnh tranh bình đẳng; các nguồn lực phân bổ không hợp lý, sử dụng kém hiệu quả, thất thoát lãng phí lớn; các thị trường, nhất là thị trường các yếu tố sản xuất, chưa phát triển, làm cho hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn…. Bên cạnh đó, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế, trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương…, thời cơ, thách thức đối với nước ta trong những năm tới được làm rõ hơn: toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Về Dự thảo tư vấn “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”, các ý kiến đã phân tích sâu sắc quá trình phát triển quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Theo đó, Đảng và Nhà nước đã tích cực xây dựng, hoàn thiện thể chế khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, sự thay đổi còn chậm, cần phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân mạnh mẽ hơn.

Kết thúc kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Lý luận Trung ương đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung đề ra. Hội đồng đã thảo luận, góp ý vào 2 Dự thảo Báo cáo tư vấn với nhiều ý kiến, sâu sắc, có giá trị. Nhiều ý kiến tán thành, đánh giá cao Dự thảo báo cáo. Công tác chỉ đạo chuẩn bị công phu, chất lượng tốt.

Đồng chí đề nghị, Thường trực Hội đồng khẩn trương chỉ đạo Tiểu ban Kinh tế tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên Hội đồng để bổ sung, hoàn chỉnh hai Báo cáo tư vấn; tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lớn để góp phần làm rõ và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trước mắt là góp phần tư vấn cho Bộ Chính trị chuẩn bị tốt các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5-2017.

Hoa Mai

Các bài viết khác