Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Quản lý nhà nước đối với phương diện văn hóa của phát triển

(LLCT)- Trước đây, văn hoá thường được coi là giáo dục, khoa học hoặc văn học nghệ thuật. Thực ra, đó mới chỉ là những yếu tố, những bộ phận của văn hoá. Việc quy giản văn hoá chỉ về một hoặc một số yếu tố của nó, cho dù đó là yếu tố thực thể, là một nhận thức còn phiến diện về văn hoá, và cùng với điều đó, là việc không chú ý đúng mức đến sự nghiệp xây dựng văn hoá về mặt thực tiễn, không phát huy được đầy đủ vai trò của văn hoá trong phát triển.

Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” - nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

(LLCT) - Trong những năm qua, tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã tác động không nhỏ đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước góp phần giữ vững tư tưởng chủ đạo là ý thức độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, thì vẫn còn đang tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, tạo ra những thách thức, nguy cơ về an ninh tư tưởng trong tình hình mới.

Nhận thức các khái niệm đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo ở nước ta hiện nay

(LLCT)- Trong hệ thống chính trị của bất kỳ quốc gia nào hiện nay đều có các bộ phận cấu thành cơ bản, đó là: đảng chính trị; nhà nước; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. Đảng chính trị thực chất là các tổ chức chính trị thể hiện lợi ích của một giai cấp hay của một tầng lớp xã hội liên kết những đại diện ưu tú nhất của giai cấp để lãnh đạo giai cấp đạt tới những mục tiêu và lý tưởng nhất định. Mục tiêu của đảng chính trị nói chung trước hết là giành quyền lực nhà nước và sử dụng quyền lực đó để thực hiện các định hướng chính trị, đạt được lợi ích của đảng. Khi giành được quyền lực nhà nước, đảng đó trở thành đảng cầm quyền.

 

Mối liên hệ giữa văn hóa và khoa học xã hội nhân văn trong thời đại ngày nay

(LLCT) - Văn hóa là linh hồn của nhân loại trong quá trình tồn tại và phát triển, là hệ giá trị tư tưởng, động lực tinh thần thúc đẩy xã hội không ngừng tiến bộ, đồng thời là mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Xã hội càng phát triển, vai trò của văn hóa càng trở nên nổi bật. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ, việc có được nền văn hóa tiên tiến hay không, và nền văn hóa ấy có thực sự thúc đẩy sự phát triển xã hội hay không sẽ liên quan đến sự tồn vong của một quốc gia, một dân tộc và một chính đảng. Trong khi đó khoa học xã hội và nhân văn là bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong chiến lược phát triển đất nước và sự nghiệp CNH, HĐH.

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam: Khảo sát từ tư liệu lịch sử

(LLCT)- Từ mấy trăm năm nay, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã là một bộ phận trong toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, một số nước láng giềng cũng nêu yêu sách chủ quyền đối với bộ phận lãnh thổ này của nước ta. Hơn nữa, các vụ việc xâm phạm chủ quyền đối với hai quần đảo này ngày càng gia tăng. Song dưới góc độ lịch sử và luật pháp quốc tế, chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này là rõ ràng, không thể bác bỏ.

Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh niên, học sinh, sinh viên về biển đảo

(LLCT) - Đòi hỏi khách quan, đồng thời là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay là tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, của toàn dân về vai trò, tầm quan trọng chiến lược của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là đối với thanh niên, học sinh, sinh viên.

 

Nhận dạng sự suy thoái về tư tưởng chính trị và những giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi

(LLCT)– Ngay từ những năm đầu của công cuộc đổi mới, Đảng ta đã phát hiện và cảnh báo sự suy thoái về tư tưởng chính trị hết sức nguy hại đối với cách mạng Việt Nam. Việc tiếp tục nhận diện, xác định rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về TTCT trong một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng.

Về việc Trung Quốc phân lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

(LLCT) - Ngày 23-6-2012, Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc thông báo chào thầu quốc tế đối với một số khu vực trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam. Các lô mà phía Trung Quốc mời thầu chồng lên các lô 128-132 và 145-156 mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiến hành các hoạt động dầu khí. Tổng diện tích vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bị xâm phạm là hơn 160 nghìn km2.

Những bước tiến trong bảo đảm quyền dân sự, chính trị ở nước ta hiện nay

(LLCT)-Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1966, nêu tổng quan các quyền dân sự và chính trị cơ bản của con người. Theo đó, các bên tham gia ký kết sẽ phải tôn trọng các quyền dân sự và chính trị của từng cá nhân. Đây là Công ước mà Việt Nam đã ký và thông qua năm 1982. Trong suốt 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã nỗ lực từng bước thực hiện đầy đủ, toàn diện các quyền chính trị, dân sự của người dân.

Đổi mới phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Đổi mới phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta

(LLCT)-Đảng lãnh đạo nhà nước và đảng cầm quyền là hai khái niệm không đồng nhất với nhau. Chúng được thể hiện như hai mô hình khác nhau trong thực thi quyền lực của đảng: mô hình đảng cầm quyền và mô hình đảng lãnh đạo nhà nước.

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet trong giai đoạn hiện nay

(LLCT)-Ở nước ta cũng như trên thế giới, internet, các trang mạng xã hội phát triển mạnh. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng... nên những quan điểm sai trái trên internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Trong thời gian qua, không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên, sinh viên-đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này.

Trang 32 trong tổng số 32 trang.

Thông tin tuyên truyền