Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Hoàn thiện pháp luật an toàn hàng hải ở Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật an toàn hàng hải ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Việt Nam là một quốc gia biển, có bờ biển dài trên 3.200 km, với hơn 1 triệu km2 mặt nước; hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ ven bờ, trong đó có nhiều quần đảo và đảo quan trọng như Trường Sa, Hoàng Sa, Thổ Chu, Phú Quốc, Côn Đảo… Nằm trên tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, nối liền nhiều trung tâm kinh tế lớn của thế giới như Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Xinhgapo... Chính vì vậy, vấn đề an toàn hàng hải, pháp luật an toàn hàng hải có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển, thúc đẩy hội nhập quốc tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở nước ta hiện nay.

Phát triển thành phố Cần Thơ theo hướng bền vững

(LLCT) - Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm qua, Cần Thơ đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, phát triển theo hướng bền vững.

 

Nghiên cứu khoa học gắn với xã hội hóa kết quả nghiên cứu ở Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III

(LLCT) - Là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị- xã hội ở khu vực, trong những năm qua, đội ngũ các nhà khoa học ở Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III đã có nhiều cố gắng để tạo ra những sản phẩm khoa học công bố, xã hội hóa, nhưng giá trị thay đổi hiện thực - điều quan trọng nhất dường như chưa đáng là bao.

Phát triển kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lí cho chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường

(LLCT) - Tổ chức thực hiện quyết định quản lý (QĐQL) là một loại hoạt động đặc biệt của nhà lãnh đạo, quản lý, bởi đối tượng tác động chủ yếu là các mối quan hệ của con người.

Thương mại hóa và văn hóa

(LLCT) - Kể từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới, nền văn hóa nước ta bước sang một thời kỳ lịch sử mới: nền văn hóa trong cơ chế kinh tế thị trường. Đã nói kinh tế thị trường thì phải nói đến hoạt động thương mại. Không thể hình dung một nền kinh tế thị trường mà thiếu hoạt động thương mại. Có thể ví hoạt động thương mại như những mạch máu nuôi dưỡng nền kinh tế thị trường. Vấn đề đặt ra là, trong nền kinh tế thị trường, tác động của thị trường đối với văn hóa như thế nào, và có thể chấp nhận xu hướng thương mại hóa trong lĩnh vực văn hóa không. Câu hỏi này đã được đặt ra khá lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát. Điều đó đang tác động không tốt đến đời sống văn hóa của đất nước trên rất nhiều phương diện.

Quản lí nhà nước về môi trường từ hướng tiếp cận của xã hội học

(LLCT) - Quản lý nhà nước về môi trường từ hướng tiếp cận của xã hội học, đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý nhà nước cần phải phân định rõ giữa xã hội hiểu theo nghĩa rộng - toàn bộ xã hội, xã hội như một chỉnh thể, một hệ thống toàn vẹn bao gồm tất cả các lĩnh vực hoạt động, như kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục, pháp luật, môi trường… với xã hội hiểu theo nghĩa hẹp - chỉ là một lĩnh vực của đời sống, như: lao động, việc làm, tình trạng thất nghiệp, mức sống, đói nghèo, dân số, sức khoẻ, y tế cộng đồng, nhà ở, giáo dục, gia đình, cộng đồng, dân tộc, tôn giáo, môi trường, trật tự an toàn xã hội…

Tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền và cơ quan nhà nước

(LLCT) - Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mối quan hệ Đảng - dân được thực hiện  thông qua quan hệ giữa chính quyền, cơ quan nhà nước với người dân. Song Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI chỉ ra: “một số cơ quan nhà nước chưa nhận thức sâu sắc và thể hiện rõ trách nhiệm đối với công tác dân vận”. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức chính quyền phát huy công tác dân vận như thế nào?
 

Công tác vận động thanh niên nông thôn ở tỉnh Cà Mau hiện nay

(LLCT) - Công tác vận động thanh niên trong đó có thanh niên nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Cà Mau trong những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ này, góp phần xây dựng nông thôn mới.

 

Chính sách hỗ trợ sinh viên - những vấn đề đặt ra hiện nay

(LLCT) - Ở Việt Nam, hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục đã trở thành chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước. Ngay trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng là một lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên. Tất cả các cấp học từ mẫu giáo đến giáo dục đại học đều được đầu tư, hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước. Học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề đều được nhận học bổng và không phải đóng học phí. 

Trách nhiệm xã hội của trí thức Nho giáo Việt Nam xưa

(LLCT) - Ý thức về trách nhiệm xã hội của kẻ sĩ đóng vai trò quan trọng trong lịch sử, nhiều khi họ là những người thức tỉnh cả dân tộc. Các nhà nho cũng khái quát tinh thần trách nhiệm với đất nước, với dân tộc của mọi người dân vào một câu nói nổi tiếng: “Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách”, hay như các nhà nho Việt Nam thường nói - “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Tinh thần trách nhiệm như vậy thật đáng để trí thức ngày nay học tập.

Về công tác xây dựng Đảng ở Tây Nguyên

(LLCT) - Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của cả nước; là vùng giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội(1). Để Tây Nguyên phát triển toàn diện, bền vững trong những năm qua, các cấp bộ Đảng ở các tỉnh Tây Nguyên đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể đã được tổ chức thực hiện nhằm củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Vai trò tiên phong, sự năng động và hoạt động có hiệu quả của tổ chức Đảng cũng như của đội ngũ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị các cấp đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị- xã hội, tạo môi trường cho sự phát triển kinh tế- xã hội và từng bước cải thiện mọi mặt cuộc sống của các tầng lớp nhân dân trong vùng.

Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi tiên phong trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, liên minh, đoàn kết chặt chẽ với nông dân, trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc. Trong quá trình đó, GCCN luôn thể hiện là giai cấp “dũng cảm nhất, cách mạng nhất, luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định.   

Thu nhập của nông dân bị tách biệt xã hội về kinh tế - thực trạng và khuyến nghị

(LLCT) - Trên cơ sở số liệu điều tra tại 5 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, bài viết phân tích, đánh giá thực trạng thu nhập và tác động của nó đến cuộc sống của người nông dân bị tách biệt xã hội, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao thu nhập cho nhóm đối tượng này.

Đảng bộ Thanh Hóa tăng cường lãnh đạo đối với tổ chức đoàn thanh niên trong thời kỳ mới

(LLCT) - Trong những năm qua, các cấp ủy đảng tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đoàn; ban hành các nghị quyết chuyên đề, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đoàn; xác định nội dung, chương trình hoạt động cho đoàn viên thanh niên. Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.   

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong kinh tế thị trường

(LLCT) - Trong phát triển khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ ngày càng có vai trò quan trọng, là động lực cho sáng tạo, đổi mới và tiến bộ. Nhận thức được vai trò của bảo hộ sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và đổi mới công nghệ, thúc đẩy đầu tư, thương mại... Nhà nước Việt Nam đã thiết lập chế độ bảo hộ đầy đủ cho các đối tượng sở hữu trí tuệ, trong đó có nhãn hiệu.

 
Trang 53 trong tổng số 60 trang.

Thông tin tuyên truyền