Trang chủ    Thực tiễn

Thực tiễn

Thực trạng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của thanh niên đô thị nước ta

(LLCT) - Thanh niên là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là chủ thể tích cực, năng động trong mọi hoạt động văn hóa. Kết quả điều tra tình hình thanh niên năm 2010 của Viện Nghiên cứu thanh niên cho thấy, nhìn chung thanh niên đô thị hiện nay có thái độ tích cực đối với cuộc sống, thể hiện ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Điều này được nhìn nhận qua sự quan tâm của thanh niên đô thị tới các vấn đề xã hội, kinh tế, hay các sự kiện chính trị, văn hóa nổi bật, đặc biệt là các vấn đề tác động trực tiếp đến cuộc sống thực tế hằng ngày của thanh niên đô thị.     

Phát triển kinh tế hộ gia đình trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay

(LLCT) - Kinh tế hộ gia đình là một lực lượng sản xuất quan trọng ở nông thôn Việt Nam. Hộ gia đình nông thôn thường sản xuất, kinh doanh đa dạng, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh ngành nghề phụ. Sớm nhận thức rõ vai trò của nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách về nông nghiệp, tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình phát triển.

Giải pháp để phát triển kinh tế bền vững trong hội nhập quốc tế

(LLCT) - Lựa chọn con đường đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế để đẩy nhanh và nâng cao chất lượng phát triển theo hướng bền vững, Việt Nam phải đối diện với nhiều thử thách, trong đó không loại trừ cả các cuộc khủng hoảng kinh tế với tính chất và quy mô tác động khác nhau.

Kinh tế biển Việt Nam nhìn từ góc độ tài nguyên và môi trường

(LLCT) - Trong những năm qua, dựa trên lợi thế về tài nguyên biển, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra các chủ trương, biện pháp quan trọng nhằm quản lý, bảo vệ, khai thác biển và đã đạt được những thành tựu cơ bản, quan trọng

Chất lượng tăng trưởng kinh tế của thủ đô Hà Nội - nhìn từ hiệu quả đầu tư

(LLCT) - Thời gian qua, Hà Nội đã thu được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Thủ đô vẫn còn nhiều bất cập, kết quả đạt được còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế sẵn có của Thủ đô. Một trong những nguyên nhân làm hạn chế chất lượng tăng trưởng kinh tế của Hà Nội trong thời gian qua là hiệu quả sử dụng vốn đầu tư còn thấp.

 

Tăng cường giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường

(LLCT) - Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo, có quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên.    

Xây dựng các yếu tố cấu thành văn hóa công sở hành chính

(LLCT) - Văn hóa luôn được xem như một nhân tố quan trọng, có tác động mạnh mẽ tới mọi hoạt động của tổ chức, từ quản lý, tạo mối quan hệ trong và ngoài tổ chức cho đến phong cách lãnh đạo và cách thức ứng xử giữa các thành viên... Trong giai đoạn hiện nay, khi quá trình hội nhập và công cuộc cải cách hành chính đang diễn ra với những yêu cầu và thách thức mới, thì văn hóa công sở hành chính càng được các nhà quản lý quan tâm.  

Khai thác tốt tài nguyên đất đai, tạo động lực phát triển Tây Nguyên bền vững

(LLCT) - Tây Nguyên có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng, đồng thời là vùng giàu tài nguyên, có tiềm năng phát triển kinh tế to lớn. Đất đỏ bazan màu mỡ; nhiều loại tài nguyên khoáng sản quý; hệ động, thực vật đa dạng, phong phú; nơi có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đủ điều kiện hình thành, phát triển một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, phát triển du lịch, điện năng, khai khoáng, công nghiệp chế biến gỗ, nông sản, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, có khả năng thu hút mạnh mẽ đầu tư, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội với nhiều lợi thế nổi trội so với các vùng miền trong cả nước. 

 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tây Nguyên trong thời kỳ mới

(LLCT) - Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25-5-2007 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng, trong những năm qua, các chi bộ đảng trên địa bàn Tây Nguyên đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, lãnh đạo đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trong chất lượng tổ chức Đảng.

Trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu cấp ủy trong các đơn vị sự nghiệp công lập

(LLCT) - Trong các đơn vị sự nghiệp công lập, một trong các chức trách và nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu cấp ủy (Bí thư) là công tác kiểm tra, giám sát. Do vậy, người đứng đầu cấp ủy phải nắm vững các quan điểm, nội dung, nguyên tắc, phương châm, quy trình công tác kiểm tra, giám sát và có đủ năng lực để lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao.       

Tiền lương, mức sống tối thiểu của người lao động trong các doanh nghiệp và một số đề xuất

(LLCT) - Cuộc khảo sát được thực hiện vào cuối tháng 6-2012 tại 60 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, phân bố trên địa bàn 12 tỉnh, thành, gồm 11 doanh nghiệp nhà nước; 12 doanh nghiệp cổ phần; 13 doanh nghiệp FDI; 12 công ty trách nhiệm hữu hạn vốn tư nhân; 12 doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp được lựa chọn phân bố ở 4 vùng lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

(LLCT) - Trong quá trình cải cách hành chính thuế thì cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế đóng vai trò quan trọng. Nội dung của cải cách TTHC thuế là xoá bỏ về căn bản những TTHC mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà và hoàn thiện nó theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện, rút ngắn thời gian cho người nộp thuế khi giải quyết các công việc liên quan đến thủ tục về thuế. Cụ thể là đổi mới thủ tục kê khai, đăng ký cấp mã số thuế, thủ tục hoàn thuế, miễn giảm thuế, thủ tục trong công tác thanh tra, kiểm tra, cải tiến tờ khai thuế. 

Hà Nội xây dựng đội ngũ bí thư đảng bộ phường đáp ứng yấu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

(LLCT) - Phường là cấp có vị trí, vai trò quan trọng, là nơi hội tụ sự chỉ đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể thuộc hệ thống ngành dọc. Bí thư đảng ủy (BTĐU) phường là người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở trên địa bàn đô thị, sự lãnh đạo sáng suốt, phong cách lãnh đạo (PCLĐ) dân chủ, khoa học, thực tiễn của bí thư là nhân tố có vai trò quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở phường, góp phần xây dựng và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, làm thay đổi diện mạo của đất nước.

Phát triển thêm nhiều doanh nghiệp để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(LLCT) - Hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế quan trọng, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Tuy vậy, Việt Nam vẫn nằm trong số những nước có nền kinh tế chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp. Để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Việt Nam cần có những chính sách kích cầu nhằm phát triển hơn nữa các doanh nghiệp - các tế bào của nền kinh tế.
 

Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Lựa chọn và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta có tầm quan trọng hàng đầu để sớm vượt ra khỏi tình trạng một nước có mức thu nhập trung bình thấp, đảm bảo tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và bền vững. Để thực hiện việc lựa chọn và chuyển đổi đó cần phải hiểu rõ các mô hình tăng trưởng kinh tế, thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta hiện nay, phương hướng và giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.
 
Trang 54 trong tổng số 60 trang.

Thông tin tuyên truyền