Trang chủ    Diễn đàn

Diễn đàn

Quan hệ công chúng và phát triển quan hệ công chúng ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Ngành quan hệ công chúng (QHCC) đã hình thành cách đây hàng trăm năm nhưng ở Việt Nam đến nay vẫn là một ngành khá mới. Điều này có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân cơ bản là sự phát triển của kinh tế - xã hội, trong đó phải đặc biệt tính đến vai trò của kinh tế thị trường. Chính kinh tế thị trường đã tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực kinh tế, thúc đẩy sự cạnh tranh trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Mặt khác, sự phát triển công nghệ cũng là cơ sở để hình thành và phát triển ngành QHCC.

Hoàn thiện Luật Trọng tài thương mại đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay

(LLCT) - Việt Nam đang tích cực tham gia hội nhập quốc tế trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, điều đó đòi hỏi Việt Nam phải hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật kinh tế nói riêng để đảm bảo tương thích với pháp luật quốc tế. Luật Trọng tài thương mại 2010 (được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17-6-2010, có hiệu lực ngày 01-01-2011) đã tạo ra khuôn khổ pháp lý đồng bộ để giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện thương mại cũng như một số vấn đề liên quan khác. Tuy nhiên, qua thời gian thi hành từ 2011 đến nay, Luật Trọng tài thương mại 2010 (sau đây gọi tắt là Luật Trọng tài thương mại) đã bộc lộ không ít những bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và uy tín của Trọng tài thương mại ở Việt Nam.

Vấn đề liên minh công nhân, nông dân và trí thức hiện nay

(LLCT) - Liên minh công - nông - trí là vấn đề mở. Hồ Chí Minh đề cập cái gốc cách mạng là công - nông (thời kỳ đầu cách mạng), sau đó mở rộng ra, khối liên minh trong cách mạng, không chỉ là công - nông, mà thêm cả trí thức. công - nông là “gốc” của cách mạng, trong đó công nhân đóng vai trò lãnh đạo.

Lợi ích nhóm với vấn đề tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

(LLCT) - Tham nhũng là căn bệnh phổ biến ở mọi quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị, lịch sử, văn hóa,… là một trong những vấn đề phức tạp và có tính nguy hại nhất đối với sự phát triển của mỗi xã hội. Đối với nước ta, tham nhũng được nhận định là một trong bốn nguy cơ, thách thức đối với sự nghiệp đổi mới, cản trở sự phát triển đất nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ XHCN. Tham nhũng gây nên những tổn hại rất lớn đối với nền kinh tế, làm thất thoát lớn về tài sản, tiền của, công sức của xã hội; làm băng hoại giá trị đạo đức, chuẩn mực xã hội, làm vẩn đục môi trường kinh doanh, bóp nghẹt sự cạnh tranh lành mạnh. Tham nhũng làm tha hóa, biến chất một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; gây nên những bất bình, bức xúc, phản ứng gay gắt của một bộ phận nhân dân đối với chính quyền, tạo thành “điểm nóng chính trị”, cản trở sự phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

Tiếp tục đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị

(LLCT) - Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (12-2011) đã chỉ ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Hội nghị cũng nêu rõ tình trạng này chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan gây nên, liên quan đến không chỉ công tác tư tưởng, mà cả hoạt động và tổ chức chính trị thực tiễn.

Cuộc đấu tranh của những người mácxít trên lĩnh vực tư tưởng ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Cuộc đấu tranh của Mác, Ăngghen và những ngườì mácxít chống lại các tư tưởng đối lập là một trong những cuộc đấu tranh tư tưởng lâu dài, đa dạng và phức tạp nhất trong trong suốt gần hai thế kỷ nay. Cuộc đấu tranh ấy có khi lắng đọng, có lúc bùng phát và dưới nhiều hình thức khác nhau, chưa bao giờ ngừng lại.

Tuyên truyền về công tác quốc phòng - an ninh trên báo chí hiện nay

(LLCT) - Giữ vững quốc phòng - an ninh (QP-AN) là yêu cầu sống còn của quốc gia, là sự bảo đảm vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Hội nghị Trung ương  8 khóa IX, Đảng ta đã thông qua Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng nền QP-AN vững mạnh, Bộ Chính trị ra Chỉ thị số 12/CT-TW, ngày 3-5-2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2007/NĐ-CP, ngày 10-7-2007 về giáo dục quốc phòng - an ninh.

Tham khảo "Ý kiến của một người Mỹ về cải cách giáo dục bậc cao ở Việt Nam"

(LLCT) - Giáo sư toán học Neal Kobliz, Đại học Washington (Mỹ) đối thoại với một tài liệu có tiêu đề “Giáo dục bậc cao ở Việt Nam: khủng hoảng và phản ứng” của Viện Ash thuộc Trường Đại học Harvard Kennedy, do hai tác giả Thomas Vallely và Ben Wilkinson soạn thảo (Kobliz gọi tắt là “Báo cáo Vallely”). Bản Báo cáo Vallely đã phê phán gay gắt “tình trạng tồi tệ” của nền giáo dục bậc cao ở Việt Nam và “chỉ ra” cách thức duy nhất để thay đổi tình hình là Việt Nam phải cải tổ giáo dục bậc cao theo mô hình Mỹ được Viện Ash vạch ra!

Hội nghị Giơ-ne-vơ: bài học về lợi ích dân tộc, quốc gia*

(LLCT) - Cách đây đúng 60 năm ngày 20 tháng 7 năm 1954, tại Giơ-ne-vơ, đã kết thúc Hội nghị đình chỉ chiến sự ở Đông Dương. Đây là sự kiện quan trọng trong lịch sử  hiện đại của Việt nam, và cũng là lần đầu tiên Việt nam thực hiện một hoạt động ngoại giao mang tầm quốc tế. Đánh giá về sự kiện này, bên cạnh nhiều ý kiến khẳng định thắng lợi của Việt Nam DCCH, song vẫn còn ý kiến cho rằng phía Việt Nam đã theo sự sắp đặt của các nước lớn chấp nhận một Hiệp định không có lợi cho mình, dẫn đến sự chia cắt đất nước suốt 20 năm sau đó.

Vậy nên nhìn nhận ra sao sự kiện này, sau đây xin đóng góp một ý kiến

Triết lý kinh doanh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

(LLCT) - Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng tinh thần, là yếu tố nội sinh, sức mạnh nội tại của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp được các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, nhằm tạo ra nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Tạp chí Lý luận chính trị với công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh

(LLCT) - Trong quá trình xây dựng và phát triển hơn 35 năm qua, Tạp chí Lý luận chính trị đã có những đóng góp quan trọng đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, đặc biệt là công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, học tập về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ, phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo ra động lực niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước.

Một số vấn đề đặt ra trong việc xác định mức lương tối thiểu

(LLCT) - Tiền lương, trong đó có mức lương tối thiểu, là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm trong chính sách kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tập trung nghiên cứu giải quyết vấn đềnày nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Trong nhiều nguyên nhân có việc chưa nhận thức đúng vềtiền lương tối thiểu.

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

(LLCT) - Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, vượt qua những yếu kém trong bản thân nền kinh tế, những bất cập trong hệ thống pháp luật, chính sách, những thiếu hụt về kinh nghiệm quản lý và kinh doanh, cùng những khó khăn vô cùng to lớn từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, chúng ta đã gia nhập khá thành công vào nền kinh tếkhu vực và thếgiới. Trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia sẽ là chìa khóa cho sự hội nhập thành công.

 

Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc tăng cường tính chuyên nghiệp của công tác xã hội

(LLCT) - Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là tăng trưởng kinh tế phải đồng thời với tiến bộ và công bằng xã hội. Song song với tăng trưởng kinh tế phải tập trung giảm nghèo, trợ giúp các đối tượng yếu thế. Thực hiện chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) giai đoạn 2010-2020 (còn gọi là Đề án 32), mở ra một bước ngoặt quan trọng cho sự hình thành và phát triển nghề CTXH chuyên nghiệp ở Việt Nam.

 
Tuyên truyền sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh - nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay

Tuyên truyền sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh - nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay

(LLCT) - Tuyên truyền sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong công tác tư tưởng, lý luận, công tác xây dựng Đảng, giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng cho đội ngũ, cán bộ, đảng viên hiện nay; tạo ra động lực niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

 
Trang 30 trong tổng số 33 trang.

Thông tin tuyên truyền