Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện

Nhân vật - Sự kiện

Hồ Chí Minh với công tác dân vận tại Cao Bằng những năm 1941 - 1942

(LLCT) - Trong hơn 2 năm hoạt động cách mạng tại Cao Bằng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Người trực tiếp giảng bài, truyền đạt kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền vận động cho đội ngũ cán bộ cách mạng, giúp họ có đủ những kỹ năng cần thiết để thức tỉnh, cổ vũ, đoàn kết và tập hợp quần chúng hăng hái tham gia cách mạng. Nhờ đó, từ Cao Bằng, Mặt trận Việt Minh đã phát triển rộng khắp khu Việt Bắc, góp phần quan trọng tạo nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.Sau gần 30 năm hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Ngày 28-1-1941, Người đặt chân lên mảnh đất Cao Bằng. Thời gian sống ở Cao Bằng (1941-1942), Người đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận và để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị về công tác dân vận.

 

Các Mác - Trọn đời vì lý tưởng cao đẹp

Các Mác - Trọn đời vì lý tưởng cao đẹp

(LLCT) - Với trí tuệ thiên tài, ý chí sắt đá, khả năng làm việc vô biên, C.Mác (1818 - 1883) đã có giải đáp kịp thời, chính xác về những vấn đề lớn, cơ bản, cấp thiết mà thời đại của ông đang đặt ra; tạo nên bước ngoặt vĩ đại tronglịch sử tư tưởng của nhân loại. Cuộc đời hoạt động và tư tưởng của C.Mác đều vì con người, coi hạnh phúc của mọi người là hạnh phúc của chính mình và phát triển tự do của mỗi người là điều kiện phát triển tự do của mọi người(1).

Tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quan điểm “Thà ít mà tốt” của V.I.Lênin

(LLCT) - Hiện nay, toàn hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cần phải dựa chắc vào nền tảng tư tưởng của Đảng: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có các quan điểm trong tác phẩm “Thà ít mà tốt” của V.I.Lênin.

Kim Ngọc - Một tấm gương sáng về phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo chính trị

Kim Ngọc - Một tấm gương sáng về phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo chính trị

(LLCT) - Đồng chí Kim Ngọc, với 21 năm trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, đã thể hiện phong cách làm việc thực sự tiêu biểu theo yêu cầu phong cách lãnh đạo chính trị mácxít - lêninnít, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là sự thống nhất giữa tính đảng, tính nguyên tắc với tính năng động và sáng tạo; thống nhất giữa nhiệt tình cách mạng với khách quan, khoa học; thống nhất giữa tính tập thể, dân chủ với tính quyết đoán và chịu trách nhiệm cá nhân; thống nhất giữa nhận thức và hành động, lời nói và việc làm.

Cuộc sống đời thường của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Cao Bằng

(LLCT) - Mùa Xuân năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.Người sống và hoạt động cách mạng tại Pác Bó (Cao Bằng), giữa núi rừng, hang đá lạnh lẽo, trong điều kiện sinh hoạt vô cùng kham khổ, thiếu thốn. Thời gian lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở Cao Bằng không dài nhưng cuộc sống đời thường của Người tại đây đã khắc sâu thêm cốt cách của vị lãnh tụ vĩ đại đã hiến cả đời mình cho dân tộc.

 

Nguyễn Đức Cảnh - nhà lãnh đạo tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam

(LLCT) - Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2-2-1908 trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại làng Diêm Điền, nay là thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đồng chí tham gia phong trào yêu nước từ những năm 1925 - 1926 và sớm trở thành nhà hoạt động cách mạng chuyên nghiệp, một nhà lãnh đạo tiên phong của giai cấp công nhân nước ta, góp phần thúc đẩy phong trào yêu nước, phong trào công nhân và cách mạng nước ta tiến lên giành những thắng lợi to lớn.

Pác Bó - Cội nguồn cách mạng với công trình lưu niệm đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Pác Bó - Cội nguồn cách mạng với công trình lưu niệm đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LLCT)Khu di tích Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nằm sát biên giới Việt - Trung, cách thành phố Cao Bằng hơn 50km. Đây là đầu nguồn của cách mạng Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở và làm việc khi mới trở về Tổ quốc. Khu di tích Pác Bó có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, nơi đây gắn liền với giai đoạn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của cách mạng Việt Nam vào những năm 1941 - 1945.

Nguyễn Ái Quốc và lớp huấn luyện ở vùng biên giới Việt - Trung

(LLCT) - Tháng 10-1940, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện cho hơn 40 thanh niên các dân tộc Cao Bằng vượt biên giới sang làng Nậm Quang (xã Cát Thôn, huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) - một làng nằm sát biên giới Việt -Trung để tìm đến với cách mạng, với lãnh tụ cách mạng. Đây là bước chuẩn bị lực lượng vô cùng quan trọng, làm nòng cốt cho cuộc trở về Tổ quốccủa Người để xây dựng căn cứ địa cách mạng, trực tiếp chỉ đạo cách mạng trong nước đi tới thành công.

Đồng chí Kim Ngọc: tấm gương dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Đồng chí Kim Ngọc: tấm gương dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

(LLCT) - Hai mốt năm trên cương vị Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Kim Ngọc đã dồn nhiều tâm huyết và sức lực để tìm tòi, sáng tạo trong lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp. Đồng chí là tấm gương mẫu mực của người đảng viên cộng sản, luôn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947: bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947: bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

(LLCT) - Sau quá trình từng bước “lấn tới”, thực dân Pháp đã quyết định mở cuộc tấn công diệt gọn cơ quan đầu não kháng chiến, giải quyết chiến tranh Việt Nam và Đông Dương. Thực hiện mục tiêu này, tướng Valuy (Valluy)- Tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương đã giao cho tướng Xalăng (Salan) - Tư lệnh quân Pháp ở Bắc Đông Dương chuẩn bị “Kế hoạch tiến công Việt Bắc”.Đầu tháng 7, Chính phủ Pháp đã thông qua kế hoạch này.

Đồng chí Lê Hồng Phong - chiến sĩ cộng sản kiên cường, trọn đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

Đồng chí Lê Hồng Phong - chiến sĩ cộng sản kiên cường, trọn đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

(LLCT) - Đồng chí Lê Hồng Phong là ngư­ời chiến sĩ cộng sản kiên cư­ờng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dưới sự dẫn dắt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tinh thần và những cống hiến, hy sinh của đồng chí Lê Hồng Phong cho sự nghiệp cách mạng của Đảng mãi đồng hành cùng dân tộc đi tới tư­ơng lai.

Những quyết sách quan trọng  tại Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945)

Những quyết sách quan trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945)

(LLCT)- Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15-8-1945 tại Tân Trào (Tuyên Quang), theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị quyết định nhiều vấn đề quan trọng chỉ đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 với việc bảo đảm an toàn cơ quan đầu não kháng chiến

(LLCT) - Bảo đảm an toàn cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yếu tố quyết định giữ vững, phát triển cuộc kháng chiến. Ngay khi xâm lược trở lại Việt Nam, mục tiêu trước tiên của quân Pháp trong “chiến lược đánh nhanh tháng nhanh” là “chụp bắt cơ quan lãnh đạo kháng chiến”.

Đồng chí Võ Chí Công- chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo sáng tạo trong cách mạng giải phóng dân tộc

Đồng chí Võ Chí Công- chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo sáng tạo trong cách mạng giải phóng dân tộc

(LLCT) - Đồng chí Võ Chí Công (1912-2017) là một “chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì lý tưởng cộng sản”; “một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta”, “một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” mà cuộc đời “gắn liền với quá trình cách mạng và những sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng của Đảng và nhân dân ta”(1).

Ý nghĩa sâu sắc của cụm từ “Phải nhân nhượng” trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" (19-12-1946)

(LLCT) - Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiếnđược Hồ Chí Minh viết khi thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược miền Nam được hơn 15 tháng, có mặt ở miền Bắc được hơn 9 tháng; mọi nỗ lực, cố gắng nhân nhượng của Đảng và Hồ Chí Minh để tìm cơ hội hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh đều không mang lại kết quả. Cách duy nhất để giành lấy hòa bình, bảo vệ độc lập là phải đứng lên cầm súng chiến đấu, “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(1).

Trang 4 trong tổng số 9 trang.

Thông tin tuyên truyền