Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Vấn đề văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đất nước

Vấn đề văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đất nước

(LLCT) - Thời đại khoa học, kỹ thuật và công nghệ đã đem đến những biến đổi cực kỳ lớn lao cho cuộc sống của con người, trở thành động lực vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đã đặt ra nhiều yêu cầu phát triển bền vững với vai trò, vị trí đặc biệt của văn hoá. Vì lẽ đó, trở lại với quan điểm văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đất nước là một vấn đề vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa mang ý nghĩa thời sự quan trọng.

 

Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam

Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam

(LLCT)-Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu chọn là danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam. Nhà văn hóa Hồ Chí Minh có sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa văn hóa dân tộc với tinh hoa văn hóa nhân loại, của lịch sử dân tộc và thời đại. Hồ Chí Minh vừa là nhà cách mạng vừa là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo dục lớn. Người để lại một sự nghiệp văn hóa vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, cách mạng hóa và hiện đại hóa nền văn học, nghệ thuật Việt Nam. Người đích thân phát động toàn dân chống giặc dốt đi đôi với chống giặc đói và giặc ngoại xâm. Ứng xử văn hóa của Người thể hiện lòng nhân ái, mang sắc thái độc đáo, cốt cách Hồ Chí Minh vẹn nguyên giá trị thời đại, bởi tư tưởng của Người hướng tới tương lai.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

(LLCT)-Mục tiêu cách mạng của Đảng là không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Một vấn đề có tính nguyên tắc, Đảng quan tâm, chăm lo cho dân không phải là làm thay dân mà hướng dẫn người dân tự chăm lo đời sống của mình. Vai trò của đảng cầm quyền là đề ra đúng phương châm, chính sách thực tiễn để có thể huy động, phát huy mọi nguồn lực vốn có trong nhân dân để người dân tự chăm lo đời sống của mình.

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT)-Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm xây dựng Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa để lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc là quan điểm cực kỳ quan trọng, được hình thành từ khi Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản, Hồ Chí Minh tự nguyện đứng trong hàng ngũ những người cộng sản, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cộng sản.

Triết học Hồ Chí Minh là triết học của giải phóng và phát triển

(LLCT)-Triết học trước Mác là triết học thiên về nhận thức và giải thích thế giới. Còn triết học Mác là triết học không chỉ giải thích thế giới mà chủ yếu còn cải tạo thế giới. Là một nhà biện chứng mácxít, Hồ Chí Minh đã tìm cho mình một hướng tiếp cận mới: Giải phóng thế giới trên cơ sở cải tạo thế giới, cải tạo thế giới chính là để nhận thức thế giới. Nói triết học Hồ Chí Minh là triết học hành động, vì triết học đó lấy thực tế Việt Nam làm điểm xuất phát, lấy cải tạo, biến đổi xã hội Việt Nam làm mục tiêu cho hành động cách mạng của cả cuộc đời mình.

Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và phát triển văn hóa

(LLCT)-Chú trọng xây dựng nhân cách con người Việt Nam về lý tưởng, trí tuệ, đạo đức, lối sống, thể chất, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là trong thế hệ trẻ... Khuyến khích tự do sáng tạo trong hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, có sức lan tỏa lớn, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc... Coi trọng bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá dân tộc. Nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Điều đó cũng đồng thời càng khẳng định giá trị to lớn và thiết thực của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.

Trang 38 trong tổng số 38 trang.

Thông tin tuyên truyền