Trang chủ    Nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu lý luận

Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định và thực thi chính sách ở Việt Nam

(LLCT) - Quyền con người là giá trị chung của nhân loại, mang tính phổ biến và được ghi nhận trong nhiều văn bản pháp lý quan trọng của Liên hợp quốc. Tuy nhiên trên thực tế, trong hoạch định chính sách và thực thi pháp luật, cách tiếp cận dựa trên quyền con người vẫn chưa được áp dụng ở nhiều quốc gia, điều này đã gây trở ngại lớn cho người dân được hưởng thụ các quyền hợp pháp và chính đáng của mình.
 

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản đã trải qua quá trình hình thành và phát triển với thuộc tính cơ bản là tính cách mạng và tính khoa học, đòi hỏi những người cộng sản phải nắm vững và quán triệt trong thực tiễn, đồng thời phải biết vận dụng một cách sáng tạo cho phù hợp với điều kiện lịch sử của từng nước. Lênin đã chỉ dẫn: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”(1).   

Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong hội nhập và phát triển bền vững

(LLCT) - Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là một giá trị bền vững, là nhân tố quan trọng hàng đầu tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa tinh thần và đã trở thành truyền thống, bản lĩnh Việt Nam trong suốt quá trình hình thành và phát triển của dân tộc qua các thời kỳ lịch sử; là cơ sở vững chắc gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Một số vấn đề lí luận về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(LLCT) - Trong 4 năm qua đã có 899 DNNN được sắp xếp lại. Trong đó, 367 doanh nghiệp được cổ phần hóa, 532 được sắp xếp lại theo hình thức khác như: giao, bán, giải thể, phá sản, giữ nguyên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênhoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Riêng năm 2012 đã tiến hành cổ phần hóa 93 doanh nghiệp, trong đó có 22 doanh nghiệp thuộc các bộ - ngành, 33 doanh nghiệp thuộc các tập đoàn - tổng công ty và 38 doanh nghiệp thuộc các địa phương. Đến nay, cả nước đã cổ phần hóa xong 3.951 DNNN, đạt 67,4% số DNNN cần phải cổ phần hóa.
 

Từ luận điểm của C.Mác đến nhận thức về công tác tôn giáo ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Theo C.Mác, giữa tôn giáo và các lĩnh vực nhà nước, pháp luật có mối quan hệ mật thiết; rằng nguồn gốc, bản chất của tôn giáo và hiện thực cuộc sống có sự ràng buộc chặt chẽ. Khi đã xác định rõ mối dây liên kết ấy, Mác cho rằng, phê phán thượng giới biến thành phê phán cõi trần, phê phán tôn giáo trở thành phê phán pháp quyền, phê phán thần học biến thành phê phán chính trị.

Quan điểm, nhận thức về tiền lương và chính sách tiền lương

(LLCT) - Tiền lương là một nội dung quan trọng, nhưng khá phức tạp, liên quan đến nhiều chính sách kinh tế - xã hội khác. Trong quá trình nghiên cứu hoạch định, cải cách chính sách tiền lương nếu các quan điểm, nhận thức và các nội dung về tiền lương không được làm rõ, hiểu và nhận thức thống nhất thì các chương trình, dự án, đề án khó có thể đạt được chất lượng mong muốn.

 

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng

(LLCT) - Kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng luôn được xem như hai trong số các trụ cột của sự phát triển nhanh và bền vững mà nhiều quốc gia trên thế giới đều mong muốn đạt tới. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là bài toán khó mà không phải bao giờ và ở đâu người ta cũng có thể tìm ra lời giải thỏa đáng.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về "văn hoá Đảng" với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

(LLCT) - Sinh thời, Hồ Chí Minh chưa dùng khái niệm “văn hoá Đảng”, nhưng trong các tác phẩm của mình, Người đã đề cập một cách có hệ thống đặc trưng và nội dung của văn hoá Đảng. Có thể nói, văn hóa Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xét đến cùng là sự thể hiện bản chất Đảng dưới hình thức giá trị văn hoá bền vững.

 

Nâng cao sức sáng tạo của doanh nghiệp đáp ứng phát triển bền vững

(LLCT) - Trên quan điểm vĩ mô, trong thời đại kinh tế tri thức, sức sáng tạo quyết định sức mạnh toàn diện và khả năng cạnh tranh của một quốc gia. Để đạt được bước phát triển nhảy vọt, bền vững, Việt Nam không còn con đường nào khác là phát huy vai trò tư duy sáng tạo, đây là cốt lõi của chiến lược phát triển, là chìa khóa để cải thiện toàn diện sức mạnh quốc gia nhằm thực hiện con đường đổi mới độc lập, tự chủ.
 

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay: một số vấn đề lí luận và thực tiễn

(LLCT) - Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã trải qua hơn 1/4 thế kỷ và đến Đại hội XII của Đảng, đổi mới tròn 30 năm. Trong tiến trình ấy, chúng ta không chỉ đổi mới kinh tế, mà còn đổi mới Hệ thống chính trị, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Trong những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, có thành tựu quan trọng về xây dựng nền dân chủ XHCN và Nhà nước pháp quyền, xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng như đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hệ thống chính trị nói chung. Đó là một thực tế không thể phủ nhận.   

Làm rõ thêm nội hàm sở hữu toàn dân về đất đai

(LLCT)- Việc lựa chọn thể chế về đất đai là vấn đề lớn, hệ trọng, phù hợp với đường lối chính trị của đảng cầm quyền, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội có tính đến các đặc điểm lịch sử và đặc thù của đất đai. Vì vậy, đất đai luôn là một loại hình sở hữu đặc biệt, luôn có một phần quyền sở hữu do Nhà nước định đoạt và một phần của người sử dụng thực hiện. Sở hữu đất đai không thể tuyệt đối như sở hữu tài sản mà thông thường luôn có quyền của Nhà nước với vai trò đại diện cho xã hội.

 

Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong công cuộc đổi mới đất

(LLCT) - Việt Nam không chỉ là nước có truyền thống văn hóa lâu đời mà còn là quốc gia đa dân tộc, đa tín ngưỡng, tôn giáo. Ở Việt Nam, hầu hết người dân đều có tín ngưỡng. Riêng tôn giáo, cả nước hiện nay có khoảng 24 triệu tín đồ của 40 tổ chức tôn giáo được công nhận, chiếm 27% dân số. Sự tồn tại, hoạt động của các loại hình tín ngưỡng, tôn giáo đã và đang góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

 

Vấn đề đặt ra và giải pháp thúc đẩy công tác nghiên cứu lý luận trong các năm tới

(LLCT) - Công tác nghiên cứu lý luận là một bộ phận cốt yếu trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Nó trực tiếp góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận và trình độ tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước.Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng những yêu cầu của công cuộc đổi mới, công tác nghiên cứu lý luận cũng đang đứng trước những đòi hỏi mới.

 

Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(LLCT)- Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và đối với công tác xây dựng Đảng nói riêng, coi việc củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. 

Cách tiếp cận trong nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay

(LLCT) - Nghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là vấn đề vô cùng phức tạp và khó khăn, bởi quan niệm về kinh tế và chính trị cho đến nay chưa phải đã có tiếng nói chung. Chính vì vậy, việc tìm ra cách tiếp cận phù hợp cho nghiên cứu sẽ là chìa khóa cho vấn đề. 
Trang 34 trong tổng số 37 trang.